ใบความรู้ที่ 3
เรื่อง ประเภทของข้อมูล


ประเภท

ขนาด

ความหมาย

Text

สูงสุด 255 ตัวอักษร

ตัวอักษร  ตัวเลข หรือเครื่องหมายต่างๆ
ที่ไม่ได้ใช้ในการคำนวณ

Memo

สูงสุด 65,635 ตัวอักษร

ตัวหนังสือ หรือตัวเลขที่เป็นคำอธิบาย
หรือบักทึกที่มีความยาวมากๆ

Number

1 – 8 ไบท์

ข้อมูลตัวเลขทั้งจำนวนเต็ม หรือทศนิยม
ที่ต้องใช้ในการคำนวณ ดังนี้

  1. Byte : ตัวเลขจำนวนเต็ม 0-255
  2. Integer : จำนวนเต็ม -32,768 ถึง 32,768
  3. Long integer : จำนวนเต็ม   
  4. -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647
  5. Single : เก็บตัวเลขทศนิยม 7 ตำแหน่ง
  6. Double : เก็บตัวเลขทศนิยม 15 ตำแหน่ง
  7. Decimal : เก็บตัวเลขทศนิยม 28 ตำแหน่ง

Date/Time

8 ไบท์

วันที่และเวลาซึ่งมีรูปแบบการแสดงผลหลายแบบ และสามารถกำหนดแบบของการแสดงผลเองได้

Currency

8 ไบท์

เก็บข้อมูลที่เป็นจำนวนเงิน เพื่อป้องกันเรื่องการปัดเศษทศนิยม

Auto Number

4 Byte

กำหนดตัวเลขที่เรียงลำดับต่อเนื่องกันโดยอัตโนมัติ โดยโปรแกรม

Yes/No

1 บิท

เก็บข้อมูลในรูปที่เป็นได้ 2 อย่าง
เช่น จริง/เท็จ  ชาย/หญิง  ถูก/ผิด

OLE Object

1 GB

เก็บข้อมูลที่ถูกสร้างโดยโปรแกรมอื่น เช่น รูปภาพ เป็นต้น

Hyperlink

สูงสุด  2,048 ตัวอักษร

จุด Link ต่างๆ

Lookup Wizard

4 ไบท์

ข้อมูลที่เลือกจากตารางอื่นๆ ที่สัมพันธ์กัน

Attachment

 

เก็บข้อมูลที่เป็นรูปภาพ