ข่าวสารล่าสุด
Home > ไม่มีหมวดหมู่ > ลิงค์ห้องเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

ลิงค์ห้องเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

ลำดับ ระดับชั้น ครูที่ปรึกษา ลิงค์ Google Meet
00 *** ทดสอบระบบ *** ทดสอบระบบ 11-google-meet-clicked-bttn
 1 อนุบาลปีที่ 1/1 ครูธัชนนท์ ละม่อม  11-google-meet-clicked-bttn
2 อนุบาลปีที่ 1/2 ครูกรรณิการ์ เล้าประเสริฐ  11-google-meet-clicked-bttn
3 อนุบาลปีที่ 1/3 ครูชนิดา อุ่นประชา  11-google-meet-clicked-bttn
4 อนุบาลปีที่ 1/4 ครูธัชนนท์ ละม่อม  11-google-meet-clicked-bttn
5 อนุบาลปีที่ 2/1 ครูปุณยวีร์ ชนินทยุทธวงศ์  11-google-meet-clicked-bttn
6 อนุบาลปีที่ 2/2 ครูอมรรัตน์ สุขประเสริฐ  11-google-meet-clicked-bttn
7 อนุบาลปีที่ 2/3 ครูสาวิตรี ผลเจริญพงศ์  11-google-meet-clicked-bttn
ระดับประถมศึกษา
8 ประถมศึกษาปีที่ 1/1 ครูดาราวรรณ โพธิชัย  11-google-meet-clicked-bttn
9 ประถมศึกษาปีที่ 1/2 ครูสุกานดา ขำเสงี่ยม  11-google-meet-clicked-bttn
10 ประถมศึกษาปีที่ 1/3 ครูปุณณภา แพ่งพันธุ์
ครูสุจีมาศ แก้วมุกดา
 11-google-meet-clicked-bttn
11 ประถมศึกษาปีที่ 1/4 ครูนิตยา นิลคูหา  11-google-meet-clicked-bttn
12 ประถมศึกษาปีที่ 1/5 ครูกนกพร บุญพรหม  11-google-meet-clicked-bttn
13 ประถมศึกษาปีที่ 2/1 ครูเจียมใจ เจริญราษฎร์
ครูลัดดาวัลย์ เตจ๊ะ
 11-google-meet-clicked-bttn
14 ประถมศึกษาปีที่ 2/2 ครูสุรัตนา นวนบริบูรณ์
ครูกานต์รัฐ จันทมาศ
 11-google-meet-clicked-bttn
15 ประถมศึกษาปีที่ 2/3 ครูนฤมล สถานอุ่น  11-google-meet-clicked-bttn
16 ประถมศึกษาปีที่ 2/4 ครูภารดี อภิรมย์ดี  11-google-meet-clicked-bttn
17 ประถมศึกษาปีที่ 2/5 ครูเกศรา วงศ์จอม  11-google-meet-clicked-bttn
18 ประถมศึกษาปีที่ 3/1 ครูศิริสวัสดิ์ จันทร์วิทยกุล  11-google-meet-clicked-bttn
19 ประถมศึกษาปีที่ 3/2 ครูพัชรี นิลแก้ว
ครูเสาวภา พิมพ์รัตน์
 11-google-meet-clicked-bttn
20 ประถมศึกษาปีที่ 3/3 ครูบังอร พ้นภัยพาล
ครูวิทยา พรมเย็น
 11-google-meet-clicked-bttn
21 ประถมศึกษาปีที่ 3/4 ครูสุพิชฌาย์ พูลผล  11-google-meet-clicked-bttn
22 ประถมศึกษาปีที่ 3/5 ครูภคินี ดวงแก้ว  11-google-meet-clicked-bttn
23 ประถมศึกษาปีที่ 4/1 ครูศุภกานต์ ดินสอแก้ว
ครูณัฐพร ศรีลิโก
 11-google-meet-clicked-bttn
24 ประถมศึกษาปีที่ 4/2 ครูวิไล ประเสริฐเตชาโต
ครูพีระ เจริญวงษ์ศา
 11-google-meet-clicked-bttn
25 ประถมศึกษาปีที่ 4/3 ครูสุกานดา สุภิษะ
ครูจักรพงษ์ โพธิมัด
 11-google-meet-clicked-bttn
26 ประถมศึกษาปีที่ 4/4 ครูติณห์ อิทธิพิริยะไพศาล  11-google-meet-clicked-bttn
27 ประถมศึกษาปีที่ 4/5 ครูสิรินทร์รัตน์ ศรีราตรี  11-google-meet-clicked-bttn
28 ประถมศึกษาปีที่ 5/1 ครูเพชรรัตน์ สวนพานิชย์
ครูสัณหชัย ศรีบุญเรือง
 11-google-meet-clicked-bttn
29 ประถมศึกษาปีที่ 5/2 ครูสุมาลี พันธุ์คง
ครูปิยะพนธ์ วัฒนศัพท์
 11-google-meet-clicked-bttn
30 ประถมศึกษาปีที่ 5/3 ครูขวัญใจ โพธิ์อยู่
ครูสุกัญญา พันธ์ุทอง
 11-google-meet-clicked-bttn
31 ประถมศึกษาปีที่ 5/4 ครูชญาพัฒน์ นาเครือ  11-google-meet-clicked-bttn
32 ประถมศึกษาปีที่ 5/5 ครูพีระพงษ์ ฐิตะฐาน  11-google-meet-clicked-bttn
33 ประถมศึกษาปีที่ 6/1 ครูสุระเดช บุตะเขียว
ครูณัฐทิตา สถานอุ่น
 11-google-meet-clicked-bttn
34 ประถมศึกษาปีที่ 6/2 ครูสุคนธ์ทิพย์ วิสาระ  11-google-meet-clicked-bttn
35 ประถมศึกษาปีที่ 6/3 ครูเสาวคนธ์ กุลศิริชัยวัฒน์
ครูนฤมล คำสิงห์
 11-google-meet-clicked-bttn
36 ประถมศึกษาปีที่ 6/4 ครูวนิดา เรือนทอง  11-google-meet-clicked-bttn
37 ประถมศึกษาปีที่ 6/5 ครูวนิดา เรือนทอง  11-google-meet-clicked-bttn
ระดับมัธยมศึกษา
38 มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ครูน้ำทิพย์ จันทร์มูล
ครูลัดดาวัลย์ สุขดอนยวน
  11-google-meet-clicked-bttn
39 มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ครูพีร์วรางค์ รุ่งโรจณ์สกุล
ครูนุชรี หวังนิเวศน์กุล
 11-google-meet-clicked-bttn
40 มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ครูวิฑูรย์ เจริญอาชาชัย
ครูปาริชาติ ประดับแก้ว
 11-google-meet-clicked-bttn
41 มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ครูธิดารัตน์ พลอยศรี
ครูพิไลวรรณ สาธุพันธ์
 11-google-meet-clicked-bttn
42 มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 ครูศิริพร โทขันธ์  11-google-meet-clicked-bttn
43 มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 ครูศิริพร โทขันธ์ 11-google-meet-clicked-bttn
44 มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ครูวิรัญญา ภูติวาณิชย์
ครูภัณณิตรา จินนะ
 11-google-meet-clicked-bttn
45 มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ครูทวีศักดิ์ เนนเลิศ
ครูวิมลวรรณ เลียงพัฒนกุล
 11-google-meet-clicked-bttn
46 มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ครูอัญชารี บุตรโพธิ์
ครูอนุกูล สมัญญา
 11-google-meet-clicked-bttn
47 มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ครูนพดล ทองสุ่น
ครูสุรศักดิ์ ใหลสุวรรณ
 11-google-meet-clicked-bttn
48 มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 ครูนิภาพัณณ์ สอนเนาะ  11-google-meet-clicked-bttn
49 มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ครูกฤตยา อรุณเวช
ครูโกวิท อารยะรังษี
 11-google-meet-clicked-bttn
50 มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ครูนริศรา ดิษบรรจง
ครูภรสุดา ปิติบุญญะกุล
 11-google-meet-clicked-bttn
51 มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ครูพวงพันธ์ คุปติสุวรรณ
ครูสุรศักดิ์ มูลสธูป
 11-google-meet-clicked-bttn
52 มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ครูสมศักดิ์ ใจครัว
ครูวิรัตน์ เปลี่ยมไธสง
 11-google-meet-clicked-bttn
53 มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 ครูทวี จันหนู  11-google-meet-clicked-bttn
54 มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ครูธนัสกฤช แสนบุญ
ครูดวงดาว ประสพผล
 11-google-meet-clicked-bttn
55 มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ครูสุคนธ์ อาจยาทา
ครูพงษ์สิริ บุญชื่น
 11-google-meet-clicked-bttn
56 มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ครูศศธร บำรุง
ครูรัชดา ไกรธรรม
 11-google-meet-clicked-bttn
57 มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ครูอรกิตติ์ ผ่องศรี  11-google-meet-clicked-bttn
58 มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ครูสุไฮล่า ใบหา
ครูภูริพงษ์ เต้บำรุง
 11-google-meet-clicked-bttn
59 มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ครูชญาพัฒน์ นาเครือ
(แผนฯ การโรงแรม)
 11-google-meet-clicked-bttn
60 มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ครูพิชญ์ วรรณทวี  11-google-meet-clicked-bttn
61 มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ครูนิสากร ทองคง
ครูหัฏฐวรรณ พรวนต้นไทร
 11-google-meet-clicked-bttn
62 มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ครูทิพยดา ศิลากุล
ครูรัฐศาสตร์ สาริน
 11-google-meet-clicked-bttn
63 มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ครูอุดม อินถา  11-google-meet-clicked-bttn
64 มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ครูชุรินทร ก้อนแก้ว  11-google-meet-clicked-bttn
65 มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ครูณัฐพัชร์ พชรชุติกาญจน์  11-google-meet-clicked-bttn
66 มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ครูวิวัฒนา ระวังพาล
ครูผกาพร สายยศ
 11-google-meet-clicked-bttn
67 มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ครูมนทพรรณ์ พงษ์ศาสตร์
ครูปทุมมาศ ครองกิติชู
 11-google-meet-clicked-bttn
แชร์...