ข่าวสารล่าสุด
Home > ทำเนียบบุคลากร > แผนกมัธยมศึกษา

แผนกมัธยมศึกษา

นายณัฐพัชร์ พชรชุติกาญจน์
นายณัฐพัชร์ พชรชุติกาญจน์
หัวหน้าแผนกมัธยมศึกษา
นางตวงพรรณ ธนะสินธุ์
นางมนทพรรณ์ พงษ์ศาสตร์
รองหัวหน้าแผนกมัธยมศึกษา

นางสาวหัฏฐวรรณ พรวนต้นไทร
รองหัวหน้าแผนกมัธยมศึกษา
83 นางสาววิรัญญา ภูติวาณิชย์
นางสาววิรัญญา ภูติวาณิชย์
รองหัวหน้าแผนกมัธยมศึกษา
นายณัฐพัชร์ พชรชุติกาญจน์ นายวิฑูรย์ เจริญอาชาชัย นายพิชญ์ วรรณทวี
นายณัฐพัชร์ พชรชุติกาญจน์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายวิฑูรย์ เจริญอาชาชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
นายพิชญ์ วรรณทวี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวปาริชาติ ประดับแก้ว นางอัญชารี บุตรโพธิ์ นางตวงพรรณ ธนะสินธุ์
นางสาวปาริชาติ ประดับแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอัญชารี บุตรโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางมนทพรรณ์ พงษ์ศาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ
70 นางนิสากร ทองคง นางสาวชุรินทร ก้อนแก้ว นางสาววิมลวรรณ เลียงพัฒนกุล
นางนิสากร ทองคง
ครูชำนาญการพิเศษ
 นางสาวชุรินทร ก้อนแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววิมลวรรณ เลียงพัฒนกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
 messageImage_1695138793961
 นางสาวหัฏฐวรรณ พรวนต้นไทร
ครูชำนาญการพิเศษ
นายโกวิทอารยะรังษี นายสมศักดิ์ ใจครัว นายอุดม อินถา
นายโกวิท อารยะรังษี
ครูชำนาญการ
นายสมศักดิ์ ใจครัว
ครูชำนาญการ
นายอุดม อินถา
ครูชำนาญการ
OLYMPUS DIGITAL CAMERA 77 นางสาวนริศรา ดิษบรรจง 80 นางศศธร บำรุง
 นายสุคนธ์ อาจยาทา
ครูชำนาญการ
นางสาวนริศรา ดิษบรรจง
ครูชำนาญการ
นางศศธร แก้วใสสอาด
ครูชำนาญการ
นางสาวน้ำทิพย์ จันทร์มูล 83 นางสาววิรัญญา ภูติวาณิชย์
นางสาวน้ำทิพย์ จันทร์มูล
ครูชำนาญการ
นางสาววิรัญญา ภูติวาณิชย์
ครูชำนาญการ
 นางสาวอ้อมใจ เเรงเขตกิจ
ครูชำนาญการ
นายสุรศักดิ์ ใหลสุวรรณ สุไฮล่า ใบหา
 นายสุรศักดิ์ ใหลสุวรรณ
ครูชำนาญการ
นางสาวสุไฮล่า ใบหา
ครูชำนาญการ
นายภูริพงษ์ เต้บำรุง
ครู
นางสาวพีร์วรางค์ รุ่งโรจณ์สกุล
ครู
นางสาวธิดารัตน์ พลอยศรี
ครู
นายวิทยา พรมเย็น
นายพงษ์สิริ  บุญชื่น
ครู
นายรัฐศาสตร์  สาริน
ครู
นายวิทยา  พรมเย็น
ครู
นางสาวดวงดาว ประสพผล นายปิยะพนธ์ วัฒนศัพท์
 นางสาวดวงดาว  ประสพผล
ครู
นายปิยะพนธ์ วัฒนศัพท์
ครู
นางสาวชลนิดา พยาบาล
ครูผู้ช่วย
นางสาวหยาดนภา เทพทอง
ครูผู้ช่วย
นางสาวรัตนาภรณ์ สุรีวงศ์
ครูผู้ช่วย
30-จิรังรัก-ทองดี S__14975020-1-262x300
 นางสาวนริศรา ไม้สันเทียะ
ครูผู้ช่วย
นางสาวจิรังรัก ทองดี
ครูผู้ช่วย
นายดนุพร สุนทรพงษ์
ครูผู้ช่วย
 3E15A1F3-E1B5-45C1-A0E5-EBEFEBFAE0DF_L0_001-31_7_2566 07_57_00  4040FA4D-93FC-49E0-95A0-D49BBAA36D5B_L0_001-31_7_2566 08_01_07  9B37FDD3-105D-47CB-81A6-66BCD18571EA_L0_001-31_7_2566 08_16_25
  นายไชยยงค์ พวงแก้ว
ครูผู้ช่วย
นายวิษณุ พัชรธร
ครูผู้ช่วย
นางสาวแก้วตา ลีลาตระการกุล
ครูผู้ช่วย
B257742C-5983-4065-9AB7-456362075112_L0_001-31_7_2566 08_05_53 3F8A6EE0-4E2A-44C5-9CA3-2B3F5277D13A_L0_001-31_7_2566 11_11_36 B6DEFB4C-BB3E-46A7-A5E0-3047A0206722_L0_001-31_7_2566 11_08_39
  นางทิพวรรณ สุวรรณเวหา คงชะวัน
ครูผู้ช่วย
  นางสาวหทัยรัตน์ สุรางค์กุล
ครูผู้ช่วย
  นางสาวจีรพร ยีละงู
ครูผู้ช่วย
431646 431647 431645
  นางสาวสุดารัตน์ สุทธิประภา
ครูผู้ช่วย
นางประณิธิ ภูหลักด่าน
ครูผู้ช่วย
  นางสาวสุพิชฌาย์ วงศ์สกุลเพชร
ครูผู้ช่วย
431644 S__30515206 S__10936330
  นายไชยวัฒน์ วรแสน
ครูผู้ช่วย
  นางสาวธัญญาลักษณ์ จันทะพิงค์
ครูผู้ช่วย
  นายสุรศักดิ์ แสนสุด
ครูผู้ช่วย
878637 S__13762651 S__4603951
นายอนุกูล สมัญญา
ครูผู้ช่วย
นางสาวจิราพร ภูทำมา
ครูผู้ช่วย
นางสาวณัฏฐนันท์
ครูผู้ช่วย
136349 S__124878865 139715
นางสาวชัญญณัท ชูช่วย
ครูผู้ช่วย
นายอิสมาแอ เจ๊ะโซะ
ครูผู้ช่วย
ว่าที่ ร.ต.หญิงภัทรภร วิตรรกดุษฎี
ครูผู้ช่วย
นายณัฐวุฒิ บัวนัง
พนักงานราชการ
นายต้นตระการ สุขสม
พนักงานราชการ
นายธวัชชัย สายอ๋อง
พนักงานราชการ
นายธีรา รัชตะกูล
พนักงานราชการ
นายปฏิวัติ บรรจงการ
พนักงานราชการ
นายพัฒนศักดิ์ ปฐพี
พนักงานราชการ
นายพัศพน รัตนสัตย์
พนักงานราชการ
น.ส.วริศรา มูหะหมัด
พนักงานราชการ
นายสิทธิชัย เข็มมลฑา
พนักงานราชการ
 น.ส.สิราพัทธ จิตแจ้ง
พนักงานราชการ
 น.ส.สุกัลยา เอี่ยมใจรัก
พนักงานราชการ
นายอณุวุฒิ ลาภพาณิชยกุล
พนักงานราชการ
น.ส.อารียา นูกอง
พนักงานราชการ
 นายเดชา​ธร​ เมฆ​กลิ่น
พนักงานราชการ
แชร์...