ข่าวสารล่าสุด
Home > ทำเนียบบุคลากร > แผนกมัธยมศึกษา

แผนกมัธยมศึกษา

นายณัฐพัชร์ พชรชุติกาญจน์
นายณัฐพัชร์ พชรชุติกาญจน์
หัวหน้าแผนกมัธยมศึกษา
นางตวงพรรณ ธนะสินธุ์
นางมนทพรรณ์ พงษ์ศาสตร์
รองหัวหน้าแผนกมัธยมศึกษา
messageImage_1695138793961
นางสาวหัฏฐวรรณ พรวนต้นไทร
รองหัวหน้าแผนกมัธยมศึกษา
83 นางสาววิรัญญา ภูติวาณิชย์
นางสาววิรัญญา ภูติวาณิชย์
รองหัวหน้าแผนกมัธยมศึกษา
นายวิวัฒนา ระวังพาล นายณัฐพัชร์ พชรชุติกาญจน์ นายวิฑูรย์ เจริญอาชาชัย
นายวิวัฒนา ระวังพาล
ครูชำนาญการพิเศษ
นายณัฐพัชร์ พชรชุติกาญจน์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายวิฑูรย์ เจริญอาชาชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
นายพิชญ์ วรรณทวี นางกฤตยา อรุณเวช นางสาวปาริชาติ ประดับแก้ว
นายพิชญ์ วรรณทวี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกฤตตา อรุณเวช
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวปาริชาติ ประดับแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอัญชารี บุตรโพธิ์ นางสาววรกิตติ์ ผ่องศรี2 นางตวงพรรณ ธนะสินธุ์
นางอัญชารี บุตรโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
 นางสาวอรกิตติ์ ผ่องศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางมนทพรรณ์ พงษ์ศาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ
70 นางนิสากร ทองคง นางสาวชุรินทร ก้อนแก้ว นางสาววิมลวรรณ เลียงพัฒนกุล
นางนิสากร ทองคง
ครูชำนาญการพิเศษ
 นางสาวชุรินทร ก้อนแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววิมลวรรณ เลียงพัฒนกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
นายโกวิทอารยะรังษี นายสมศักดิ์ ใจครัว นายอุดม อินถา
นายโกวิท อารยะรังษี
ครูชำนาญการ
นายสมศักดิ์ ใจครัว
ครูชำนาญการ
นายอุดม อินถา
ครูชำนาญการ
OLYMPUS DIGITAL CAMERA นายสุรศักดิ์ ใหลสุวรรณ 77 นางสาวนริศรา ดิษบรรจง
 นายสุคนธ์ อาจยาทา
ครูชำนาญการ
นายสุรศักดิ์ ใหลสุวรรณ
ครูชำนาญการ
นางสาวนริศรา ดิษบรรจง
ครูชำนาญการ
78 นางสาวภรสุดา ปิติบุญญะกุล messageImage_1695138793961 80 นางศศธร บำรุง
นางสาวภรสุดา ปิติบุญญะกุล
ครูชำนาญการ
นางสาวหัฏฐวรรณ พรวนต้นไทร
ครูชำนาญการพิเศษ
นางศศธร แก้วใสสอาด
ครูชำนาญการ
นางสาวน้ำทิพย์ จันทร์มูล 83 นางสาววิรัญญา ภูติวาณิชย์
นางสาวน้ำทิพย์ จันทร์มูล
ครูชำนาญการ
นางสาววิรัญญา ภูติวาณิชย์
ครูชำนาญการ
 นางสาวอ้อมใจ เเรงเขตกิจ
ครูชำนาญการ
สุไฮล่า ใบหา
นางสาวสุไฮล่า ใบหา
ครูชำนาญการ
นายภูริพงษ์ เต้บำรุง
ครู
นางสาวพีร์วรางค์ รุ่งโรจณ์สกุล
ครู
นางสาวธิดารัตน์ พลอยศรี
ครู
นายพงษ์สิริ  บุญชื่น
ครู
นายรัฐศาสตร์  สาริน
ครู
 นายปิยะพนธ์ วัฒนศัพท์  นายวิทยา พรมเย็น  นางสาวดวงดาว ประสพผล
นายปิยะพนธ์ วัฒนศัพท์
ครู
นายวิทยา  พรมเย็น
ครู
 นางสาวดวงดาว  ประสพผล
ครู
นางสาวชลนิดา พยาบาล
ครูผู้ช่วย
นางสาวหยาดนภา เทพทอง
ครูผู้ช่วย
นางสาวนริศรา ไม้สันเทียะ
ครูผู้ช่วย
นางสาวรัตนาภรณ์ สุรีวงศ์
ครูผู้ช่วย
นายอนุกูล สมัญญา
พนักงานราชการ
นางสาวภัณณิตรา จินนะ
พนักงานราชการ
นางสาวสิรภัทร สถิรนันท์
พนักงานราชการ
นายณัฐวุฒิ บัวนัง
พนักงานราชการ
แชร์...