ข่าวสารล่าสุด
Home > ทำเนียบบุคลากร > แผนกมัธยมศึกษา

แผนกมัธยมศึกษา

นายณัฐพัชร์ พชรชุติกาญจน์
นายณัฐพัชร์ พชรชุติกาญจน์
หัวหน้าแผนกมัธยมศึกษา
นางตวงพรรณ ธนะสินธุ์
นางมนทพรรณ์ พงษ์ศาสตร์
รองหัวหน้าแผนกมัธยมศึกษา
นางสาวหัฎฐวรรณ พรรณต้นไทร
นางสาวหัฏฐวรรณ พรวนต้นไทร
รองหัวหน้าแผนกมัธยมศึกษา
83 นางสาววิรัญญา ภูติวาณิชย์
นางสาววิรัญญา ภูติวาณิชย์
รองหัวหน้าแผนกมัธยมศึกษา
นายวิวัฒนา ระวังพาล นายทวีศักดิ์ เนนเลิศ นายนพดล ทองสุ่น
นายวิวัฒนา ระวังพาล
ครูชำนาญการพิเศษ
นายทวีศักดิ์ เนนเลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายนพดล ทองสุ่น
ครูชำนาญการพิเศษ
นายณัฐพัชร์ พชรชุติกาญจน์ นายวิฑูรย์ เจริญอาชาชัย นายพิชญ์ วรรณทวี
นายณัฐพัชร์ พชรชุติกาญจน์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายวิฑูรย์ เจริญอาชาชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
นายพิชญ์ วรรณทวี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกฤตยา อรุณเวช นางสาวปาริชาติ ประดับแก้ว นางอัญชารี บุตรโพธิ์
นางกฤตตา อรุณเวช
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวปาริชาติ ประดับแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอัญชารี บุตรโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววรกิตติ์ ผ่องศรี2 นางตวงพรรณ ธนะสินธุ์ 70 นางนิสากร ทองคง
 นางสาวอรกิตติ์ ผ่องศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางมนทพรรณ์ พงษ์ศาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนิสากร ทองคง
ครูชำนาญการพิเศษ
   นางสาวชุรินทร ก้อนแก้ว  นางสาววิมลวรรณ เลียงพัฒนกุล
 นางพวงพันธ์ คุปติสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
  นางสาวชุรินทร ก้อนแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววิมลวรรณ เลียงพัฒนกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
นายโกวิทอารยะรังษี นายสมศักดิ์ ใจครัว นายอุดม อินถา
นายโกวิท อารยะรังษี
ครูชำนาญการ
นายสมศักดิ์ ใจครัว
ครูชำนาญการ
นายอุดม อินถา
ครูชำนาญการ
OLYMPUS DIGITAL CAMERA 77 นางสาวนริศรา ดิษบรรจง 78 นางสาวภรสุดา ปิติบุญญะกุล
 นายสุคนธ์ อาจยาทา
ครูชำนาญการ
นางสาวนริศรา ดิษบรรจง
ครูชำนาญการ
นางสาวภรสุดา ปิติบุญญะกุล
ครูชำนาญการ
นางสาวหัฎฐวรรณ พรรณต้นไทร 80 นางศศธร บำรุง นางสาวน้ำทิพย์ จันทร์มูล
นางสาวหัฏฐวรรณ พรวนต้นไทร
ครูชำนาญการ
นางศศธร แก้วใสสอาด
ครูชำนาญการ
นางสาวน้ำทิพย์ จันทร์มูล
ครูชำนาญการ
83 นางสาววิรัญญา ภูติวาณิชย์ 82นางนุชรี หวังนิเวศน์กุล
นางสาววิรัญญา ภูติวาณิชย์
ครูชำนาญการ
นางนุชรี หวังนิเวศน์กุล
ครูชำนาญการ
นางสาวอ้อมใจ เเรงเขตกิจ
ครูชำนาญการ
นายสุรศักดิ์ ใหลสุวรรณ 62 นายสุรศักดิ์ มูลสธูป
นายสุรศักดิ์ ใหลสุวรรณ
ครู
นายภูริพงษ์ เต้บำรุง
ครู
นายสุรศักดิ์ มูลสธูป
ครู
สุไฮล่า ใบหา
นางสาวสุไฮล่า ใบหา
ครู
นางสาวพีร์วรางค์ รุ่งโรจณ์สกุล
ครู
นางสาวธิดารัตน์ พลอยศรี
ครู
89 นางสาวพิไลวรรณ สาธุพันธ์ 45 นางสาวลัดดาวัลย์ สุขดอนยวน
นางสาวพิไลวรรณ สาธุพันธ์
ครู
   นางสาวลัดดาวัลย์ สุขดอนยวน
ครู
พงษ์สิริ บุญชื่น รัฐศาสตร์ สาริน นายปิยะพนธ์ วัฒนศัพท์
นายพงษ์สิริ  บุญชื่น
ครูผู้ช่วย
นายรัฐศาสตร์  สาริน
ครูผู้ช่วย
นายปิยะพนธ์ วัฒนศัพท์
ครูผู้ช่วย
นายวิทยา พรมเย็น นางสาวดวงดาว ประสพผล
นายวิทยา  พรมเย็น
ครูผู้ช่วย
 นางสาวดวงดาว  ประสพผล
ครูผู้ช่วย
นางสาวชลนิดา พยาบาล
ครูผู้ช่วย
นางสาวหยาดนภา เทพทอง
ครูผู้ช่วย
นายอนุกูล สมัญญา
พนักงานราชการ
นายชินดนัย อินทชัย
พนักงานราชการ
 นางสาวภัณณิตรา จินนะ
พนักงานราชการ
นางสาวสิรภัทร สถิรนันท์
พนักงานราชการ
แชร์...