ข่าวสารล่าสุด
Home > ทำเนียบบุคลากร > แผนกมัธยมศึกษา

แผนกมัธยมศึกษา

นายณัฐพัชร์ พชรชุติกาญจน์
นายณัฐพัชร์ พชรชุติกาญจน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกมัธยมศึกษา
นางตวงพรรณ ธนะสินธุ์
นางมนทพรรณ์ พงษ์ศาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้าแผนกมัธยมศึกษา
นางสาวหัฎฐวรรณ พรรณต้นไทร
นางสาวหัฏฐวรรณ พรวนต้นไทร
ครูชำนาญการ
รองหัวหน้าแผนกมัธยมศึกษา
83 นางสาววิรัญญา ภูติวาณิชย์
นางสาววิรัญญา ภูติวาณิชย์
ครู
รองหัวหน้าแผนกมัธยมศึกษา
นายวิวัฒนา ระวังพาล นายทวีศักดิ์ เนนเลิศ นายนพดล ทองสุ่น
นายวิวัฒนา ระวังพาล
ครูชำนาญการพิเศษ
นายทวีศักดิ์ เนนเลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายนพดล ทองสุ่น
ครูชำนาญการพิเศษ
นายวิฑูรย์ เจริญอาชาชัย นายพิชญ์ วรรณทวี นางกฤตยา อรุณเวช
นายวิฑูรย์ เจริญอาชาชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
นายพิชญ์ วรรณทวี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกฤตตา อรุณเวช
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวปาริชาติ ประดับแก้ว นางสาวชุรินทร ก้อนแก้ว 70 นางนิสากร ทองคง
นางสาวปาริชาติ ประดับแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวชุรินทร ก้อนแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนิสากร ทองคง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอัญชารี บุตรโพธิ์ นางสาววรกิตติ์ ผ่องศรี2 71 นางพวงพันธ์ คุปติสุวรรณ
นางอัญชารี บุตรโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวอรกิตติ์ ผ่องศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพวงพันธ์ คุปติสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววิมลวรรณ เลียงพัฒนกุล
นางสาววิมลวรรณ เลียงพัฒนกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
นายโกวิทอารยะรังษี 77 นางสาวนริศรา ดิษบรรจง 78 นางสาวภรสุดา ปิติบุญญะกุล
นายโกวิท อารยะรังษี
ครูชำนาญการ
นางสาวนริศรา ดิษบรรจง
ครูชำนาญการ
นางสาวภรสุดา ปิติบุญญะกุล
ครูชำนาญการ
นางสาวหัฎฐวรรณ พรรณต้นไทร นายสมศักดิ์ ใจครัว นายอุดม อินถา
นางสาวหัฏฐวรรณ พรวนต้นไทร
ครูชำนาญการ
นายสมศักดิ์ ใจครัว
ครูชำนาญการ
นายอุดม อินถา
ครูชำนาญการ
80 นางศศธร บำรุง นางสาวน้ำทิพย์ จันทร์มูล 82นางนุชรี หวังนิเวศน์กุล
นางศศธร บำรุง
ครูชำนาญการ
นางสาวน้ำทิพย์ จันทร์มูล
ครูชำนาญการ
นางนุชรี หวังนิเวศน์กุล
ครูชำนาญการ
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
นายสุคนธ์ อาจยาทา
ครูชำนาญการ
นายสุรศักดิ์ ใหลสุวรรณ
นายสุรศักดิ์ ใหลสุวรรณ
ครู
นายภูริพงษ์ เต้บำรุง
ครู
นายธณัสกฤช แสนบุญ
ครู
สุไฮล่า ใบหา 62 นายสุรศักดิ์ มูลสธูป
นางสาวสุไฮล่า ใบหา
ครู
นางสาวพีร์วรางค์ รุ่งโรจณ์สกุล
ครู
นายสุรศักดิ์ มูลสธูป
ครู
45 นางสาวลัดดาวัลย์ สุขดอนยวน 89 นางสาวพิไลวรรณ สาธุพันธ์
นางสาวธิดารัตน์ พลอยศรี
ครู
   นางสาวลัดดาวัลย์ สุขดอนยวน
ครู
นางสาวพิไลวรรณ สาธุพันธ์
ครู
นางสาวดวงดาว ประสพผล รัฐศาสตร์ สาริน พงษ์สิริ บุญชื่น
นางสาวดวงดาว  ประสพผล
ครูผู้ช่วย
นายรัฐศาสตร์  สาริน
ครูผู้ช่วย
นายพงษ์สิริ  บุญชื่น
ครูผู้ช่วย
 40-นางสาวชลนิดา พยาบาล
นางสาวชลนิดา พยาบาล
ครูผู้ช่วย
personal-information-icon-1
นายอนุกูล สมัญญา
พนักงานราชการ
นางสาวสุธินันท์ ชลมุกข์
พนักงานราชการ
 นางสาวภัณณิตรา จินนะ
พนักงานราชการ
นางสาวสิรภัทร สถิรนันท์
พนักงานราชการ
นายชินดนัย อินทชัย
พนักงานราชการ
แชร์...