ข่าวสารล่าสุด
Home > โครงสร้างการบริหาร > แผนกมัธยมศึกษา

แผนกมัธยมศึกษา

 

personal-information-icon
นางสาววรรณเพ็ญ ประสิทธิ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มแผนกมัธยมศึกษา

personal-information-icon
นายนพดล ทองสุ่น
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้าแผนกมัธยมศึกษา
personal-information-icon
นายอาทิตย์รอดแก้ว
ครูชำนาญการ
รองหัวหน้าแผนกมัธยมศึกษา
personal-information-icon
นายวีระ เกตุหอม
ครูชำนาญการพิเศษ
personal-information-icon
นายวิวัฒนา ระวังพาล
ครูชำนาญการพิเศษ
personal-information-icon
นายณัฐพัชร์ พชรชุติกาญจน์
ครูชำนาญการพิเศษ
personal-information-icon
นางปทุมมาศ ครองกิติชู
ครูชำนาญการพิเศษ
personal-information-icon
นางกฤตตา อรุณเวช
ครูชำนาญการพิเศษ
personal-information-icon
นางสาวปาริชาติ ประดับแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
personal-information-icon
นางรัชดา ไกรธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ
personal-information-icon
นายวิฑูรย์ เจริญอาชาชัย
ครูชำนาญการ
personal-information-icon
นายพิชญ์ วรรณทวี
ครูชำนาญการ
personal-information-icon
นายโกวิท อารยะรังษี
ครูชำนาญการ
personal-information-icon
นายธวัชชัย ศรียาภัย
ครูชำนาญการ

personal-information-icon
นางอัญชารี บุตรโพธิ์
ครูชำนาญการ

personal-information-icon
นางสาวอรกิตติ์ ผ่องศรี
ครูชำนาญการ

personal-information-icon
นางมนทพรรณ์ พงษ์ศาสตร์
ครูชำนาญการ

personal-information-icon
นางนิสากร ทองคง
ครูชำนาญการ
personal-information-icon
นางพวงพันธ์ คุปติสุวรรณ
ครูชำนาญการ
personal-information-icon
นางทิพวรรณ อนรรฆมณีไพสิฐ
ครูชำนาญการ
personal-information-icon
นางสาวนริศรา ดิษบรรจง
ครูชำนาญการ
personal-information-icon
นางสาวชุรินทร ก้อนแก้ว
ครูชำนาญการ
personal-information-icon
นางสาววิมลวรรณ เลียงพัฒนกุล
ครูชำนาญการ
personal-information-icon
นางสาวภรสุดา ปิติบุญญะกุล
ครูชำนาญการ
personal-information-icon
นางสาวสุกัญญา ฉายแก้ว
ครูชำนาญการ
personal-information-icon
นางสาวหัฏฐวรรณ พรวนต้นไทร
ครูชำนาญการ
personal-information-icon
นายสมศักดิ์ ใจครัว
ครู
personal-information-icon
นายสุรศักดิ์ ใหลสุวรรณ
ครู
personal-information-icon
นายสุคนธ์ อาจยาทา
ครู
personal-information-icon
นายอุดม อินถา
ครู
personal-information-icon
นายภูริพงษ์ เต้บำรุง
ครู
personal-information-icon
นายธณัสกฤช แสนบุญ
ครู
personal-information-icon
นางศศธร บำรุง
ครู
personal-information-icon
นางสาวน้ำทิพย์ จันทร์มูล
ครู
personal-information-icon
นางนุชรี หวังนิเวศน์กุล
ครู
personal-information-icon
นางสาววิรัญญา ภูติวาณิชย์
ครู
personal-information-icon
นางสาวสุไฮล่า ใบหา
ครู
personal-information-icon
นางสาวทิพยดา ศิลากุล
ครู
personal-information-icon
นางสาวพีร์วรางค์ รุ่งโรจณ์สกุล
ครู

personal-information-icon
นางสาวอธัญญา ตันสุ
ครู

personal-information-icon
นายสุรศักดิ์ มูลสธูป
ครูผู้ช่วย
personal-information-icon
นางสาวธิดารัตน์ พลอยศรี
ครูผู้ช่วย
personal-information-icon
นางสาวพิไลวรรณ สาธุพันธ์
ครูผู้ช่วย

person_secondary1-1

person_secondary2-1

person_secondary3

แชร์...