ข่าวสารล่าสุด
Home > ทำเนียบบุคลากร > แผนกมัธยมศึกษา

แผนกมัธยมศึกษา

นายณัฐพัชร์ พชรชุติกาญจน์
นายณัฐพัชร์ พชรชุติกาญจน์
หัวหน้าแผนกมัธยมศึกษา
นางตวงพรรณ ธนะสินธุ์
นางมนทพรรณ์ พงษ์ศาสตร์
รองหัวหน้าแผนกมัธยมศึกษา
นางสาวหัฎฐวรรณ พรรณต้นไทร
นางสาวหัฏฐวรรณ พรวนต้นไทร
รองหัวหน้าแผนกมัธยมศึกษา
83 นางสาววิรัญญา ภูติวาณิชย์
นางสาววิรัญญา ภูติวาณิชย์
รองหัวหน้าแผนกมัธยมศึกษา
นายวิวัฒนา ระวังพาล นายณัฐพัชร์ พชรชุติกาญจน์ นายวิฑูรย์ เจริญอาชาชัย
นายวิวัฒนา ระวังพาล
ครูชำนาญการพิเศษ
นายณัฐพัชร์ พชรชุติกาญจน์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายวิฑูรย์ เจริญอาชาชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
นายพิชญ์ วรรณทวี นางกฤตยา อรุณเวช นางสาวปาริชาติ ประดับแก้ว
นายพิชญ์ วรรณทวี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกฤตตา อรุณเวช
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวปาริชาติ ประดับแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอัญชารี บุตรโพธิ์ นางสาววรกิตติ์ ผ่องศรี2 นางตวงพรรณ ธนะสินธุ์
นางอัญชารี บุตรโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
 นางสาวอรกิตติ์ ผ่องศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางมนทพรรณ์ พงษ์ศาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ
70 นางนิสากร ทองคง นางสาวชุรินทร ก้อนแก้ว นางสาววิมลวรรณ เลียงพัฒนกุล
นางนิสากร ทองคง
ครูชำนาญการพิเศษ
 นางสาวชุรินทร ก้อนแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววิมลวรรณ เลียงพัฒนกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
นายโกวิทอารยะรังษี นายสมศักดิ์ ใจครัว นายอุดม อินถา
นายโกวิท อารยะรังษี
ครูชำนาญการ
นายสมศักดิ์ ใจครัว
ครูชำนาญการ
นายอุดม อินถา
ครูชำนาญการ
OLYMPUS DIGITAL CAMERA นายสุรศักดิ์ ใหลสุวรรณ 77 นางสาวนริศรา ดิษบรรจง
 นายสุคนธ์ อาจยาทา
ครูชำนาญการ
นายสุรศักดิ์ ใหลสุวรรณ
ครูชำนาญการ
นางสาวนริศรา ดิษบรรจง
ครูชำนาญการ
78 นางสาวภรสุดา ปิติบุญญะกุล นางสาวหัฎฐวรรณ พรรณต้นไทร 80 นางศศธร บำรุง
นางสาวภรสุดา ปิติบุญญะกุล
ครูชำนาญการ
นางสาวหัฏฐวรรณ พรวนต้นไทร
ครูชำนาญการ
นางศศธร แก้วใสสอาด
ครูชำนาญการ
นางสาวน้ำทิพย์ จันทร์มูล 83 นางสาววิรัญญา ภูติวาณิชย์ 82นางนุชรี หวังนิเวศน์กุล
นางสาวน้ำทิพย์ จันทร์มูล
ครูชำนาญการ
นางสาววิรัญญา ภูติวาณิชย์
ครูชำนาญการ
นางนุชรี หวังนิเวศน์กุล
ครูชำนาญการ
 นางสาวอ้อมใจ เเรงเขตกิจ
ครูชำนาญการ
62 นายสุรศักดิ์ มูลสธูป สุไฮล่า ใบหา
นายภูริพงษ์ เต้บำรุง
ครู
นายสุรศักดิ์ มูลสธูป
ครู
นางสาวสุไฮล่า ใบหา
ครู
89 นางสาวพิไลวรรณ สาธุพันธ์
นางสาวพีร์วรางค์ รุ่งโรจณ์สกุล
ครู
นางสาวธิดารัตน์ พลอยศรี
ครู
นางสาวพิไลวรรณ สาธุพันธ์
ครู
45 นางสาวลัดดาวัลย์ สุขดอนยวน
 นางสาวลัดดาวัลย์ สุขดอนยวน
ครู
นายพงษ์สิริ  บุญชื่น
ครู
นายรัฐศาสตร์  สาริน
ครู
 นายปิยะพนธ์ วัฒนศัพท์  นายวิทยา พรมเย็น  นางสาวดวงดาว ประสพผล
นายปิยะพนธ์ วัฒนศัพท์
ครู
นายวิทยา  พรมเย็น
ครู
 นางสาวดวงดาว  ประสพผล
ครู
นางสาวชลนิดา พยาบาล
ครูผู้ช่วย
นางสาวหยาดนภา เทพทอง
ครูผู้ช่วย
นางสาวนริศรา ไม้สันเทียะ
ครูผู้ช่วย
นางสาวรัตนาภรณ์ สุรีวงศ์
ครูผู้ช่วย
นายอนุกูล สมัญญา
พนักงานราชการ
นายชินดนัย อินทชัย
พนักงานราชการ
 นางสาวภัณณิตรา จินนะ
พนักงานราชการ
นางสาวสิรภัทร สถิรนันท์
พนักงานราชการ
นายณัฐวุฒิ บัวนัง
พนักงานราชการ
แชร์...