ข่าวสารล่าสุด
Home > ทำเนียบบุคลากร > แผนกประถมศึกษา

แผนกประถมศึกษา

 30 นางสุกานดา ขำเสงิ่ยม
นางสุกานดา ขำเสงี่ยม
หัวหน้าแผนกประถมศึกษา
นางสาวนฤมล สถานอุ่น3
นางสาวนฤมล สถานอุ่น
รองหัวหน้าแผนกประถมศึกษา
27 นางวิไล ประเสริฐเตชาโต 28 นางสาวบังอร พ้นภัยพาล นางขวัญใจ โพธิ์อยู่
 นางวิไล  ประเสริฐเตชาโต
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวบังอร พ้นภัยพาล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางขวัญใจ โพธิ์อยู่
ครูชำนาญการพิเศษ
20 นายสุระเดช บุตะเขียว
 นายสุรเดช บุตะเขียว
ครูชำนาญการ
นางสุกานดา ขำเสงี่ยม
ครูชำนาญการ
 นางสาวสุรัตนา  นวนบริบูรณ์
ครูชำนาญการ
31 นางสาวปุณณภา แพ่งพันธุ์ 33 นางสาวเจียมใจ เจริญราษฎร์ นางสาวนฤมล สถานอุ่น3
 นางสาวปุณณภา แพ่งพันธุ์
ครูชำนาญการ
นางสาวเจียมใจ เจริญราษฎร์
ครูชำนาญการ
นางสาวนฤมล สถานอุ่น
ครูชำนาญการ
34 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ วิสาระ 37 นางสาวลัดดาวัลย์ เตจ๊ะ 38 นางสาวเสาวคนธ์ กุลศิริชัยวัฒน์
 นางสาวสุคนทิพย์  วิสาระ
ครูชำนาญการ
นางสาวลัดดาวัลย์ เตจ๊ะ
ครูชำนาญการ
นางสาวเสาวคนธ์ กุลศิริชัยวัฒน์
ครูชำนาญการ
นายกานต์รัฐ จันทมาศ นายจักรพงษ์ โพธิมัด 39 นางสาวสุกานดา สุภิษะ
 นายกานต์รัฐ จันทมาศ
ครู
นายจักรพงษ์ โพธิมัด
ครู
นางสาวสุกานดา สุภิษะ
ครู
41 นางสาวเพชรรัตน์ สวนพานิชย์ 40 นางสาวศิริสวัสดิ์ จันทร์วิทยกุล 43 นางสาวศุภกานต์ ดินสอแก้ว
นางสาวเพชรรัตน์ สวนพานิชย์
ครู
นางสาวศิริสวัสดิ์ จันทร์วิทยกุล
ครู
นางสาวศุภกานต์ ดินสอแก้ว
ครู
44 นางสาวสุกัญญา พันธุ์ทอง
นางสาวสุกัญญา พันธุ์ทอง
ครู
 นางสาวณัฐพร ศรีลิโก
ครู
นางสาวเสาวภา พิมรัตน์ นางสาวนฤมล พลราชม
 นางสาวเสาวภา พิมรัตน์
ครูผู้ช่วย
นางสาวนฤมล คำสิงห์
ครูผู้ช่วย
นางสาวดาราวรรณ โพธิ์ชัย
ครูผู้ช่วย
ว่าที่ร.ต.หญิงสุมาลี พันธุ์คง
 ว่าที่ร.ต.หญิงสุมาลี พันธุ์คง
ครูผู้ช่วย
นางสาวยุวรีย์ พวกกล้ากุศล
ครูผู้ช่วย
นางสาวจิรังรัก ทองดี
ครูผู้ช่วย
32-นางสาวประทุมมา คล้ายเงิน
นางสาวภาวินี มณีวรรณ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวประทุมมา คล้ายเงิน
ครูผู้ช่วย
นางสาวปิยณัฐ รักษาภักดี
ครูผู้ช่วย
นางสาวธารณา เวชวัฒนาเศรษฐ
ครูผู้ช่วย
 นางสาวอาภาภรณ์ นุ่นทองหอม
ครูผู้ช่วย
นายดนุพร สุนทรพงษ์
ครูผู้ช่วย
 29-นางสาวณัฐทิตา สถานอุ่น แผนกประถมศึกษา
 นางสาวณัฐทิตา สถานอุ่น
พนักงานราชการ
นางสาวสุธินันท์ ชลมุกข์
พนักงานราชการ

 

แชร์...