ข่าวสารล่าสุด
Home > ทำเนียบบุคลากร > แผนกประถมศึกษา

แผนกประถมศึกษา

 30 นางสุกานดา ขำเสงิ่ยม
นางสุกานดา ขำเสงี่ยม
หัวหน้าแผนกประถมศึกษา
นางสาวนฤมล สถานอุ่น3
นางสาวนฤมล สถานอุ่น
รองหัวหน้าแผนกประถมศึกษา
27 นางวิไล ประเสริฐเตชาโต 28 นางสาวบังอร พ้นภัยพาล
 นางวิไล  ประเสริฐเตชาโต
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวบังอร พ้นภัยพาล
ครูชำนาญการพิเศษ
20 นายสุระเดช บุตะเขียว
 นายสุรเดช บุตะเขียว
ครูชำนาญการ
นางสุกานดา ขำเสงี่ยม
ครูชำนาญการ
 นางสาวสุรัตนา  นวนบริบูรณ์
ครูชำนาญการ
31 นางสาวปุณณภา แพ่งพันธุ์ นางสาวนฤมล สถานอุ่น3 34 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ วิสาระ
 นางสาวปุณณภา แพ่งพันธุ์
ครูชำนาญการ
นางสาวนฤมล สถานอุ่น
ครูชำนาญการ
นางสาวสุคนทิพย์  วิสาระ
ครูชำนาญการ
38 นางสาวเสาวคนธ์ กุลศิริชัยวัฒน์ นายกานต์รัฐ จันทมาศ นายจักรพงษ์ โพธิมัด
นางสาวเสาวคนธ์ กุลศิริชัยวัฒน์
ครูชำนาญการ
 นายกานต์รัฐ จันทมาศ
ครูชำนาญการ
นายจักรพงษ์ โพธิมัด
ครูชำนาญการ
41 นางสาวเพชรรัตน์ สวนพานิชย์ 40 นางสาวศิริสวัสดิ์ จันทร์วิทยกุล 43 นางสาวศุภกานต์ ดินสอแก้ว
นางสาวเพชรรัตน์ สวนพานิชย์
ครู
นางสาวศิริสวัสดิ์ จันทร์วิทยกุล
ครู
นางสาวศุภกานต์ ดินสอแก้ว
ครู
44 นางสาวสุกัญญา พันธุ์ทอง
นางสาวสุกัญญา พันธุ์ทอง
ครู
 นางสาวณัฐพร ศรีลิโก
ครู
 นางสาวเสาวภา พิมรัตน์
ครู
นางสาวนฤมล คำสิงห์
ครู
นางสาวดาราวรรณ โพธิ์ชัย
ครู
 ว่าที่ร.ต.หญิงสุมาลี พันธุ์คง
ครู
นายปรีชา สุโพฮง
ครู
32-นางสาวประทุมมา คล้ายเงิน
นางสาวยุวรีย์ พวกกล้ากุศล
ครูผู้ช่วย
นางสาวภาวินี มณีวรรณ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวประทุมมา คล้ายเงิน
ครูผู้ช่วย
นางสาวปิยณัฐ รักษาภักดี
ครูผู้ช่วย
นางสาวธารณา เวชวัฒนาเศรษฐ
ครูผู้ช่วย
 นางสาวอาภาภรณ์ นุ่นทองหอม
ครูผู้ช่วย
CCE72B73-F3B1-4308-B5D5-9B885FA0BE6E_L0_001-31_7_2566 08_04_12 182290 311576
นายประชา อาระพงษ์
ครูผู้ช่วย
  นางสาววรนารี ลำพูน
ครูผู้ช่วย
  นายอวิรุทธิ์ พรจะโป๊ะ
ครูผู้ช่วย
105283 S__115335254 S__10461188
นางสาวสุนันทา ประวิง
ครูผู้ช่วย
นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวจันทนา พิศพนาวัน
ครูผู้ช่วย
47677 S__19513403 96821
นางวัชรี ดีเส็ง
ครูผู้ช่วย
นางสาวณัฐทิตา สถานอุ่น
ครูผู้ช่วย
  นายธงชัย บัวทอง
ครูผู้ช่วย
S__23502872 S__35258375
นางสาวอรพรรณ บัณฑิตเสน
ครูผู้ช่วย
นางสาวสุธินันท์ ชลมุกข์
ครูผู้ช่วย
นางสาวสิรภัทร สถิรนันท์
พนักงานราชการ
น.ส.ขนิษฐา ศรีเจริญ
พนักงานราชการ
นายชัยธัช เกื้อกุลเงิน
พนักงานราชการ

 

แชร์...