ข่าวสารล่าสุด
Home > โครงสร้างการบริหาร > แผนกประถมศึกษา

แผนกประถมศึกษา

 

personal-information-icon
นางสาวสุคนธ์ทิพย์ วิสาละ
หัวหน้าแผนกประถมศึกษา
ครู
personal-information-icon
นางสุกานดา ขำเสงี่ยม
รองหัวหน้าแผนกประถมศึกษา
ครูชำนาญการ
personal-information-icon
นางสาวสุวรรณี แซ่เล้า
ครูชำนาญการพิเศษ
personal-information-icon
นางขวัญใจ โพธิ์อยู่
ครูชำนาญการพิเศษ
personal-information-icon
นางสาวเมษารัตน์ ช่วยจิ๋ว
ครูชำนาญการพิเศษ
personal-information-icon
นายสัณหชัย ศรีบุญเรือง
ครูชำนาญการ
personal-information-icon
นายสุรเดช บุตะเขียว
ครูชำนาญการ
personal-information-icon
นายพงศ์ฐกรณ์ ประเสริฐเตชาโต
ครูชำนาญการ
personal-information-icon
นางสุปราณี ผ่องพูลใส
ครูชำนาญการ
personal-information-icon
นางสาวบังอร พ้นภัยพาล
ครูชำนาญการ
personal-information-icon
นางวิไล ประเสริฐเตชาโต
ครูชำนาญการ
personal-information-icon
นางสาวปุณณภา แพ่งพันธุ์
ครูชำนาญการ
personal-information-icon
นายกานต์รัฐ จันทมาศ
ครู
personal-information-icon
นางสาวนฤมล สถานอุ่น
ครู
personal-information-icon
นางสาวกนกพิชญ์ กิติศักดิ์
ครู
personal-information-icon
นางสาวลัดดาวัลย์ เตจ๊ะ
ครู
personal-information-icon
นางสาวเสาวคนธ์ กุลศิริชัยวัฒน์
ครู
personal-information-icon
นางสาวสุกานดา สุภิษะ
ครู
personal-information-icon
นางสาวศิริสวัสดิ์ จันทร์วิทยกุล
ครู
personal-information-icon
นายพีระ เจริญวงษ์ศา
ครูผู้ช่วย
personal-information-icon
นางสาวเพชรรัตน์ สวนพานิชย์
ครูผู้ช่วย
personal-information-icon
นางสาวพัชรี นิลแก้ว
ครูผู้ช่วย
personal-information-icon
นางสาวศุภกานต์ ดินสอแก้ว
ครูผู้ช่วย
personal-information-icon
นางสาวสุกัญญา พันธุ์ทอง
ครูผู้ช่วย
personal-information-icon
นางสาวลัดดาวัลย์ สุขดอนยวน
ครูผู้ช่วย


person_primary_1-1
person_primary_2-1

แชร์...