ข่าวสารล่าสุด
Home > ทำเนียบบุคลากร > แผนกประถมศึกษา

แผนกประถมศึกษา

 30 นางสุกานดา ขำเสงิ่ยม
นางสุกานดา ขำเสงี่ยม
หัวหน้าแผนกประถมศึกษา
นางสาวนฤมล สถานอุ่น3
นางสาวนฤมล สถานอุ่น
รองหัวหน้าแผนกประถมศึกษา
27 นางวิไล ประเสริฐเตชาโต 28 นางสาวบังอร พ้นภัยพาล นางขวัญใจ โพธิ์อยู่
 นางวิไล  ประเสริฐเตชาโต
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวบังอร พ้นภัยพาล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางขวัญใจ โพธิ์อยู่
ครูชำนาญการพิเศษ
20 นายสุระเดช บุตะเขียว
 นายสุรเดช บุตะเขียว
ครูชำนาญการ
นางสุกานดา ขำเสงี่ยม
ครูชำนาญการ
 นางสาวสุรัตนา  นวนบริบูรณ์
ครูชำนาญการ
31 นางสาวปุณณภา แพ่งพันธุ์ 33 นางสาวเจียมใจ เจริญราษฎร์ นางสาวนฤมล สถานอุ่น3
 นางสาวปุณณภา แพ่งพันธุ์
ครูชำนาญการ
นางสาวเจียมใจ เจริญราษฎร์
ครูชำนาญการ
นางสาวนฤมล สถานอุ่น
ครูชำนาญการ
34 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ วิสาระ 38 นางสาวเสาวคนธ์ กุลศิริชัยวัฒน์
 นางสาวสุคนทิพย์  วิสาระ
ครูชำนาญการ
นางสาวเสาวคนธ์ กุลศิริชัยวัฒน์
ครูชำนาญการ
นายกานต์รัฐ จันทมาศ นายจักรพงษ์ โพธิมัด 41 นางสาวเพชรรัตน์ สวนพานิชย์
 นายกานต์รัฐ จันทมาศ
ครู
นายจักรพงษ์ โพธิมัด
ครู
นางสาวเพชรรัตน์ สวนพานิชย์
ครู
40 นางสาวศิริสวัสดิ์ จันทร์วิทยกุล 43 นางสาวศุภกานต์ ดินสอแก้ว 44 นางสาวสุกัญญา พันธุ์ทอง
นางสาวศิริสวัสดิ์ จันทร์วิทยกุล
ครู
นางสาวศุภกานต์ ดินสอแก้ว
ครู
นางสาวสุกัญญา พันธุ์ทอง
ครู
 นางสาวณัฐพร ศรีลิโก
ครู
 นางสาวเสาวภา พิมรัตน์
ครู
นางสาวนฤมล คำสิงห์
ครู
 นางสาวดาราวรรณ โพธิ์ชัย
ครู
 ว่าที่ร.ต.หญิงสุมาลี พันธุ์คง
ครู
นางสาวยุวรีย์ พวกกล้ากุศล
ครูผู้ช่วย
นางสาวจิรังรัก ทองดี
ครูผู้ช่วย
นางสาวภาวินี มณีวรรณ์
ครูผู้ช่วย
32-นางสาวประทุมมา คล้ายเงิน
นางสาวประทุมมา คล้ายเงิน
ครูผู้ช่วย
นางสาวปิยณัฐ รักษาภักดี
ครูผู้ช่วย
นางสาวธารณา เวชวัฒนาเศรษฐ
ครูผู้ช่วย
 นางสาวอาภาภรณ์ นุ่นทองหอม
ครูผู้ช่วย
นายดนุพร สุนทรพงษ์
ครูผู้ช่วย
 29-นางสาวณัฐทิตา สถานอุ่น แผนกประถมศึกษา
 นางสาวณัฐทิตา สถานอุ่น
พนักงานราชการ
นางสาวสุธินันท์ ชลมุกข์
พนักงานราชการ

 

แชร์...