ข่าวสารล่าสุด
Home > ทำเนียบบุคลากร > แผนกประถมศึกษา

แผนกประถมศึกษา

 30 นางสุกานดา ขำเสงิ่ยม
นางสุกานดา ขำเสงี่ยม
ครูชำนาญการ
หัวหน้าแผนกประถมศึกษา
นางสาวนฤมล สถานอุ่น3
นางสาวนฤมล สถานอุ่น
ครูชำนาญการ
รองหัวหน้าแผนกประถมศึกษา
27 นางวิไล ประเสริฐเตชาโต นางขวัญใจ โพธิ์อยู่ 28 นางสาวบังอร พ้นภัยพาล
 นางวิไล  ประเสริฐเตชาโต
ครูชำนาญการพิเศษ
นางขวัญใจ โพธิ์อยู่
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวบังอร พ้นภัยพาล
ครูชำนาญการพิเศษ
20 นายสุระเดช บุตะเขียว 31 นางสาวปุณณภา แพ่งพันธุ์
 นายสุรเดช บุตะเขียว
ครูชำนาญการ
นางสาวปุณณภา แพ่งพันธุ์
ครูชำนาญการ
นางสาวสุรัตนา  นวนบริบูรณ์
ครูชำนาญการ
33 นางสาวเจียมใจ เจริญราษฎร์ 34 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ วิสาระ
นางสาวเจียมใจ เจริญราษฎร์
ครูชำนาญการ
นางสาวสุคนทิพย์  วิสาระ
ครูชำนาญการ
นายกานต์รัฐ จันทมาศ นายจักรพงษ์ โพธิมัด 24 นายพีระ เจริญวงษ์ศา
 นายกานต์รัฐ จันทมาศ
ครู
นายจักรพงษ์ โพธิมัด
ครู
นายพีระ เจริญวงษ์ศา
ครู
37 นางสาวลัดดาวัลย์ เตจ๊ะ 38 นางสาวเสาวคนธ์ กุลศิริชัยวัฒน์ 39 นางสาวสุกานดา สุภิษะ
นางสาวลัดดาวัลย์ เตจ๊ะ
ครู
นางสาวเสาวคนธ์ กุลศิริชัยวัฒน์
ครู
นางสาวสุกานดา สุภิษะ
ครู
41 นางสาวเพชรรัตน์ สวนพานิชย์ 42 นางสาวพัชรี นิลแก้ว 40 นางสาวศิริสวัสดิ์ จันทร์วิทยกุล
นางสาวเพชรรัตน์ สวนพานิชย์
ครู
 นางสาวพัชรี นิลแก้ว
ครู
นางสาวศิริสวัสดิ์ จันทร์วิทยกุล
ครู
43 นางสาวศุภกานต์ ดินสอแก้ว 44 นางสาวสุกัญญา พันธุ์ทอง
นางสาวศุภกานต์ ดินสอแก้ว
ครู
นางสาวสุกัญญา พันธุ์ทอง
ครู
 นางสาวณัฐพร ศรีลิโก
ครู
นายปิยะพนธ์ วัฒนศัพท์ นายวิทยา พรมเย็น ว่าที่ร.ต.หญิงสุมาลี พันธุ์คง
นายปิยะพนธ์ วัฒนศัพท์
ครูผู้ช่วย
นายวิทยา  พรมเย็น
ครูผู้ช่วย
ว่าที่ร.ต.หญิงสุมาลี พันธุ์คง
ครูผู้ช่วย
นางสาวดาราวรรณ โพธิ์ชัย นางสาวนฤมล พลราชม นางสาวเสาวภา พิมรัตน์
นางสาวดาราวรรณ โพธิ์ชัย
ครูผู้ช่วย
นางสาวนฤมล คำสิงห์
ครูผู้ช่วย
นางสาวเสาวภา พิมรัตน์
ครูผู้ช่วย
     
นางสาวยุวรีย์ พวกกล้าสกุล
ครูผู้ช่วย
นางสาวจิรังรัก ทองดี
ครูผู้ช่วย
นางสาวภาวินี มณีวรรณ์
ครูผู้ช่วย
 32-นางสาวประทุมมา คล้ายเงิน
นางสาวประทุมมา คล้ายเงิน
ครูผู้ช่วย
 29-นางสาวณัฐทิตา สถานอุ่น แผนกประถมศึกษา  30-นางสาวสุจีมาศ แก้วมุกดา แผนกประถมศึกษา  

 

 

 

 

 

 นางสาวณัฐทิตา สถานอุ่น
พนักงานราชการ
 นางสาวสุจีมาศ แก้วมุกดา
พนักงานราชการ

 

แชร์...