ข่าวสารล่าสุด
Home > ข้อมูลทั่วไป > วิสัยทัศน์ (Vision)

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นโรงเรียนชั้นนำที่มีมาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทาง บนพื้นฐานอัตลักษณ์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แชร์...