ข่าวสารล่าสุด
Home > ทำเนียบบุคลากร > แผนกการศึกษาพิเศษ

แผนกการศึกษาพิเศษ

นางสาวเกสรา วงศ์จอม
นางสาวเกสรา วงศ์จอม
หัวหน้าแผนก
17 นางสาวภคินี ดวงแก้ว
นางสาวภคินี ดวงแก้ว
รองหัวหน้าแผนก
นางสาวเกสรา วงศ์จอม
นางสาวภารดี อภิรมย์ดี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวเกสรา วงศ์จอม
ครูชำนาญการพิเศษ
 นางสาวสุพิชฌาย์ พูลผล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางศิริพร โทขันธ์
 นางศิริพร โทขันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
17 นางสาวภคินี ดวงแก้ว
นายพีระพงษ์ ฐิตะฐาน
ครูชำนาญการ
นางสาวชญาภรณ์  สงครามรอด
ครูชำนาญการ
นางสาวภคินี ดวงแก้ว
ครูชำนาญการ
นายติณห์ อิทธิพิริยะไพศาล
ครู
นายมนตรี คำตรงใจ
ครู
นางสาวสิรินทร์รัตน์ ศรีราตรี
ครู
นางสาวชญาพัฒน์ นาเครือ
ครู
นางสาววนิดา  เรือนทอง
ครู
นางสาวชนินทร์ ช่องชนิล
ครู
snapedit_1700837334833 snapedit_1700837341573
นางสาวประภาศรี ธนสารวิมล
ครู
นางสาวทัศนีย์ จำปา
ครู
  S__24526930
นางสาวอาทิตยา แสงอ่อน
ครูผู้ช่วย
 นางสาวนัฐชานันท์ บุญใส
ครูผู้ช่วย
  นางสาวลักษณา  สุขอ่ำ
ครูผู้ช่วย
S__13377544 S__38174819 13517
นางสาวชญาภา พรหมชาติ
ครูผู้ช่วย
 นางสาวกรวรางค์ เกษียร
ครูผู้ช่วย
นายวรากรณ์ ไชยชะนะ
ครูผู้ช่วย
 น.ส.ฐิติพร ขำบางโพธิ์
พนักงานราชการ
 น.ส.นิธิภรณ์ บุโฮม
พนักงานราชการ
นางนิศารัตน์ รัตนหน
พนักงานราชการ
น.ส.วนิดา สุขมาก
พนักงานราชการ
นางสาวกาญจนา ตอเสนา
พนักงานราชการ
นางสาวเปรมรัศมี ตานิ่ว
พนักงานราชการ
แชร์...