ข่าวสารล่าสุด
Home > ทำเนียบบุคลากร > แผนกการศึกษาพิเศษ

แผนกการศึกษาพิเศษ

นางสาวชนินทร์ ช่องชนิล
หัวหน้าแผนก
นางสาวชญาภรณ์  สงครามรอด
ครูชำนาญการ
นางสาวชญาพัฒน์ นาเครือ
ครู
นางสาวเกสรา วงศ์จอม
นางสาวภารดี อภิรมย์ดี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวเกสรา วงศ์จอม
ครูชำนาญการพิเศษ
 นางสาวสุพิชฌาย์ พูลผล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางศิริพร โทขันธ์
 นางศิริพร โทขันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
17 นางสาวภคินี ดวงแก้ว
นายพีระพงษ์ ฐิตะฐาน
ครูชำนาญการ
นางสาวชญาภรณ์  สงครามรอด
ครูชำนาญการ
นางสาวภคินี ดวงแก้ว
ครูชำนาญการ
นายติณห์ อิทธิพิริยะไพศาล
ครู
นายมนตรี คำตรงใจ
ครู
นางสาวสิรินทร์รัตน์ ศรีราตรี
ครู
นางสาวชญาพัฒน์ นาเครือ
ครู
นางสาววนิดา  เรือนทอง
ครู
นางสาวชนินทร์ ช่องชนิล
ครู
snapedit_1700837334833
นางสาวประภาศรี ธนสารวิมล
ครู
  S__24526930
นางสาวอาทิตยา แสงอ่อน
ครูผู้ช่วย
 นางสาวนัฐชานันท์ บุญใส
ครูผู้ช่วย
  นางสาวลักษณา  สุขอ่ำ
ครูผู้ช่วย
S__13377544 S__38174819 13517
นางสาวชญาภา พรหมชาติ
ครูผู้ช่วย
 นางสาวกรวรางค์ เกษียร
ครูผู้ช่วย
นายวรากรณ์ ไชยชะนะ
ครูผู้ช่วย
นางสิริลักษณ์ ลืนคำ วิฑูรย์ แสนทวีสุข สุภาพร คำตา
นางสิริลักษณ์ ลืนคำ
ครูผู้ช่วย
นายวิฑูรย์ แสนทวีสุข
ครูผู้ช่วย
นางสาวสุภาพร คำตา
ครูผู้ช่วย
ศุภิสรา มหาชนนท์
นางสาวศุภิสรา มหาชนนท์
ครูผู้ช่วย
นางสาวขวัญพร ยาปะโลหิต
ครูผู้ช่วย
 น.ส.ฐิติพร ขำบางโพธิ์
พนักงานราชการ
 น.ส.นิธิภรณ์ บุโฮม
พนักงานราชการ
นางนิศารัตน์ รัตนหน
พนักงานราชการ
น.ส.วนิดา สุขมาก
พนักงานราชการ
นางสาวกาญจนา ตอเสนา
พนักงานราชการ
นางสาวเปรมรัศมี ตานิ่ว
พนักงานราชการ
อนุรักษ์ โพธิ์คำ
นายอนุรักษ์ โพธิ์คำ
พนักงานราชการ
นางสาวนิจลญา สุขอารมย์
พนักงานราชการ
แชร์...