ข่าวสารล่าสุด
Home > ทำเนียบบุคลากร > แผนกการศึกษาพิเศษ

แผนกการศึกษาพิเศษ

17 นางสาวภคินี ดวงแก้ว
นางสาวภคินี ดวงแก้ว
หัวหน้าแผนก
นางสาวเกสรา วงศ์จอม
นางสาวเกสรา วงศ์จอม
รองหัวหน้าแผลก
นายทวี จันหนู นางสาวภารดี อภิรมย์ดี นางสาวเกสรา วงศ์จอม
นายทวี จันหนู
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวภารดี อภิรมย์ดี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวเกสรา วงศ์จอม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางศิริพร โทขันธ์
 นางสาวสุพิชฌาย์ พูลผล
ครูชำนาญการพิเศษ
 นางศิริพร โทขันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกนกพร บุญพรหม
นายพีระพงษ์ ฐิตะฐาน
ครูชำนาญการ
นางกนกพร บุญพรหม
ครูชำนาญการ
 นางสาวชญาภรณ์  สงครามรอด
ครูชำนาญการ
17 นางสาวภคินี ดวงแก้ว
นายติณห์ อิทธิพิริยะไพศาล
ครู
นางสาวภคินี ดวงแก้ว
ครู
นายมนตรี คำตรงใจ
ครู
นางสาวสิรินทร์รัตน์ ศรีราตรี
ครู
นางสาวชญาพัฒน์ นาเครือ นางสาววนิดา ตนภู
นางสาวชญาพัฒน์ นาเครือ
ครูผู้ช่วย
นางสาววนิดา  เรือนทอง
ครูผู้ช่วย
นางสาวอาทิตยา แสงอ่อน
ครูผู้ช่วย
 
นางสาวนัฐชานันท์ บุญใส
ครูผู้ช่วย
นางสาวลักษณา  สุขอ่ำ
พนักงานราชการ
แชร์...