ข่าวสารล่าสุด
Home > ทำเนียบบุคลากร > แผนกการศึกษาพิเศษ

แผนกการศึกษาพิเศษ

นางสาวเกสรา วงศ์จอม
นางสาวเกสรา วงศ์จอม
หัวหน้าแผนก
17 นางสาวภคินี ดวงแก้ว
นางสาวภคินี ดวงแก้ว
รองหัวหน้าแผนก
นางสาวเกสรา วงศ์จอม
นางสาวภารดี อภิรมย์ดี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวเกสรา วงศ์จอม
ครูชำนาญการพิเศษ
 นางสาวสุพิชฌาย์ พูลผล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางศิริพร โทขันธ์
 นางศิริพร โทขันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
17 นางสาวภคินี ดวงแก้ว
นายพีระพงษ์ ฐิตะฐาน
ครูชำนาญการ
นางสาวชญาภรณ์  สงครามรอด
ครูชำนาญการ
นางสาวภคินี ดวงแก้ว
ครูชำนาญการ
นายติณห์ อิทธิพิริยะไพศาล
ครู
นายมนตรี คำตรงใจ
ครู
นางสาวสิรินทร์รัตน์ ศรีราตรี
ครู
นางสาวชญาพัฒน์ นาเครือ
ครู
นางสาววนิดา  เรือนทอง
ครู
นางสาวชนินทร์ ช่องชนิล
ครู
S__24526930
นางสาวอาทิตยา แสงอ่อน
ครูผู้ช่วย
นางสาวนัฐชานันท์ บุญใส
ครูผู้ช่วย
 นางสาวลักษณา  สุขอ่ำ
ครูผู้ช่วย
 S__13377544  S__38174819
นางสาวชญาภา พรหมชาติ
ครูผู้ช่วย
นางสาวกรวรางค์ เกษียร
ครูผู้ช่วย
แชร์...