ข่าวสารล่าสุด
Home > โครงสร้างการบริหาร > แผนกการศึกษาพิเศษ

แผนกการศึกษาพิเศษ

 

personal-information-icon

นางสาวนิภาพัณณ์ สอนเสนาะ
ครูชำนาญการ
หัวหน้าแผนก

personal-information-icon
นางสาวเกสรา วงศ์จอม
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้าแผลก
personal-information-icon
นางสาวสุพิชฌาย์ พูลผล
ครูชำนาญการพิเศษ
personal-information-icon
นางสาวภารดี อภิรมย์ดี
ครูชำนาญการพิเศษ
personal-information-icon
นางสาวนิตยา นิลคูหา
ครูชำนาญการพิเศษ
personal-information-icon
นายทวี จันหนู
ครูชำนาญการพิเศษ
personal-information-icon
นางศิริพร โทขันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
personal-information-icon
นางเครือวัลย์ กิปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ
personal-information-icon
นางกนกพร บุญพรหม
ครูชำนาญการ
personal-information-icon
นายพีระพงษ์ ฐิตะฐาน
ครู
personal-information-icon
นางสาวภคินี ดวงแก้ว
ครู
personal-information-icon
นายติณห์ อิทธิพิริยะไพศาล
ครู
personal-information-icon
นางสาวสิรินทร์รัตน์ ศรีราตรี
ครูผู้ช่วย

person_special2

แชร์...