ข่าวสารล่าสุด
Home > ทำเนียบบุคลากร > แผนกการศึกษาพิเศษ

แผนกการศึกษาพิเศษ

17 นางสาวภคินี ดวงแก้ว
นางสาวภคินี ดวงแก้ว
หัวหน้าแผนก
นางสาวเกสรา วงศ์จอม
นางสาวเกสรา วงศ์จอม
รองหัวหน้าแผลก
นางสาวเกสรา วงศ์จอม
นางสาวภารดี อภิรมย์ดี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวเกสรา วงศ์จอม
ครูชำนาญการพิเศษ
 นางสาวสุพิชฌาย์ พูลผล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางศิริพร โทขันธ์
 นางศิริพร โทขันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกนกพร บุญพรหม
นายพีระพงษ์ ฐิตะฐาน
ครูชำนาญการ
นางกนกพร บุญพรหม
ครูชำนาญการ
 นางสาวชญาภรณ์  สงครามรอด
ครูชำนาญการ
17 นางสาวภคินี ดวงแก้ว
นายติณห์ อิทธิพิริยะไพศาล
ครู
นางสาวภคินี ดวงแก้ว
ครู
นายมนตรี คำตรงใจ
ครู
นางสาวสิรินทร์รัตน์ ศรีราตรี
ครู
นางสาวชญาพัฒน์ นาเครือ
ครู
นางสาววนิดา  เรือนทอง
ครู
นางสาวอาทิตยา แสงอ่อน
ครูผู้ช่วย
นางสาวนัฐชานันท์ บุญใส
ครูผู้ช่วย
นางสาวลักษณา  สุขอ่ำ
พนักงานราชการ
แชร์...