ข่าวสารล่าสุด
Home > ทำเนียบบุคลากร > แผนกการศึกษาพิเศษ

แผนกการศึกษาพิเศษ

17 นางสาวภคินี ดวงแก้ว
นางสาวภคินี ดวงแก้ว
ครู
หัวหน้าแผนก
นางสาวเกสรา วงศ์จอม
นางสาวเกสรา วงศ์จอม
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้าแผลก
นายทวี จันหนู นางสาวภารดี อภิรมย์ดี
นายทวี จันหนู
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวภารดี อภิรมย์ดี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุพิชฌาย์ พูลผล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางศิริพร โทขันธ์
 นางศิริพร โทขันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกนกพร บุญพรหม
นางกนกพร บุญพรหม
ครูชำนาญการ
นายพีระพงษ์ ฐิตะฐาน
ครูชำนาญการ
 นางสาวชญาภรณ์  สงครามรอด
ครูชำนาญการ
นายติณห์ อิทธิพิริยะไพศาล
ครู
นางสาวสิรินทร์รัตน์ ศรีราตรี
ครู
นายมนตรี คำตรงใจ
ครู
นางสาวชญาพัฒน์ นาเครือ นางสาววนิดา ตนภู
นางสาวชญาพัฒน์ นาเครือ
ครูผู้ช่วย
นางสาววนิดา  เรือนทอง
ครูผู้ช่วย
นางสาวลักษณา  สุขอ่ำ
พนักงานราชการ
แชร์...