ข่าวสารล่าสุด
Home > ทำเนียบบุคลากร > แผนกอนุบาล

แผนกอนุบาล

04 นางสาวธัชนนท์ ละม่อม
 นางสาวธัชนนท์ ละม่อม
หัวหน้าแผนกอนุบาล
นางสาวอมรรัตน์ สุขประเสริฐ
นางสาวอมรรัตน์ สุขประเสริฐ
รองหัวหน้าแผนกอนุบาล
สาวิตรี นางสาวกรรณิกา เล้าประเสริฐ
นางสาวิตรี ผลเจริญพงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวกรรณิกา เล้าประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวอมรรัตน์ สุขประเสริฐ
นางสาวอมรรัตน์ สุขประเสริฐ
ครูชำนาญการ
04 นางสาวธัชนนท์ ละม่อม นางสาวปุณยวีร์ ชนินทยุทธวงศ์
นางสาวธัชนนท์ ละม่อม
ครู
   นางสาวชนิดา อุ่นประชา
ครู
   นางสาวปุณยวีร์ ชนินทยุทธวงศ์
ครู
S__22994952
 นางสาวพัชราวดี มะมา
ครูผู้ช่วย
นางสาวศศิประภา เพ็งแจ่ม
ครูผู้ช่วยแชร์...