ข่าวสารล่าสุด
Home > ทำเนียบบุคลากร > แผนกอนุบาล

แผนกอนุบาล

นางสาวอมรรัตน์ สุขประเสริฐ
นางสาวอมรรัตน์ สุขประเสริฐ
หัวหน้าแผนกอนุบาล
04 นางสาวธัชนนท์ ละม่อม
นางสาวธัชนนท์ ละม่อม
รองหัวหน้าแผนกอนุบาล
สาวิตรี นางสาวกรรณิกา เล้าประเสริฐ
นางสาวสาวิตรี ผลเจริญพงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวกรรณิกา เล้าประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวอมรรัตน์ สุขประเสริฐ
นางสาวอมรรัตน์ สุขประเสริฐ
ครูชำนาญการ
04 นางสาวธัชนนท์ ละม่อม นางสาวปุณยวีร์ ชนินทยุทธวงศ์
นางสาวธัชนนท์ ละม่อม
ครู
   นางสาวชนิดา อุ่นประชา
ครู
   นางสาวปุณยวีร์ ชนินทยุทธวงศ์
ครู
นางสาวนริศรา ไม้สันเทียะ
ครูผู้ช่วย
นางสาวพัชราวดี มะมา
ครูผู้ช่วยแชร์...