ข่าวสารล่าสุด
Home > ข้อมูลทั่วไป > ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

school1

โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์   เดิมชื่อ“วิทยาลัยพิบูลประชาสรรค์”  เป็นสถานศึกษาในสังกัด กรมประชาสงเคราะห์   กระทรวงมหาดไทย
เนื่องด้วยจากการที่คณะรัฐบาล   ซึ่งมี ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม  เป็นนายกรัฐมนตรี  ได้มีมติ จัดสร้างอาคารสงเคราะห์สำหรับประชาชน ผู้ยากไร้ที่อยู่อาศัยบริเวณแหล่งเสื่อมโทรม ดินแดง-ห้วยขวาง  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนเหล่านั้น  และเป็นการช่วยแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ และ สังคมของประเทศชาติด้วย ต่อมาท่านผู้หญิงละเอียด  พิบูลสงคราม
ผู้อุปถัมภ์ของสหพันธ์กรรมการหญิง ได้พิจารณาเห็นว่าในบริเวณอาคารสงเคราะห์แห่งนี้น่าจะมีสถานศึกษาสำหรับให้ประชาชน ได้ส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษาเล่าเรียน  จึงได้สถาปนา  “วิทยาลัยพิบูลประชาสรรค์”   ขึ้นเมื่อวันที่  14 กรกฎาคม 2495 โดยมีนางเอื้อนทิพย์  เปรมโยธิน    เป็นผู้อำนวยการท่านแรก (พ.ศ.2499 – พ.ศ.2516)ในด้านการจัดการศึกษาเริ่มแรกนั้นวิทยาลัยพิบูลประชาสรรค์จัดการศึกษาแบบสหศึกษาแบ่งเป็น  4 แผนก

คือ แผนกอนุบาล  แผนกประถมศึกษา แผนกมัธยมศึกษา และแผนกอาชีวศึกษา

พ.ศ.2500  เปิดโครงการสอนเด็กเรียนช้า I.Q. 70 – 90 ในระดับประถมศึกษา
พ.ศ.2503  กระทรวงศึกษาธิการ    ได้กำหนดแผนการศึกษาแห่งชาติขึ้นใหม่ โดยกำหนดให้สถานศึกษา ถือเป็นแนวปฏิบัติแนวทางเดียวกัน  วิทยาลัยพิบูลประชาสรรค์จึงได้โอนแผนกอาชีวศึกษาไปให้กับกรมแรงงาน   กระทรวงมหาดไทย    (ปัจจุบันคือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ)  และได้เปลี่ยนแปลงแผนกมัธยมศึกษา มาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    ฐานะของวิทยาลัยพิบูลประชาสรรค์  จึงเปลี่ยนมาเป็นโรงเรียน พิบูลประชาสรรค์ แต่ยังคงสังกัดในกรมประชาสงเคราะห์    กระทรวงมหาดไทยอยู่เช่นเดิม
พ.ศ.2516  นางปรีดา  จันทรุเบกษา  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน (พ.ศ.2516-2533)
พ.ศ.2519  โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์  ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดการเรียน
การสอน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียนถาวร 1 หลัง งบประมาณ 1 ล้านบาท และสร้างอาคารชั่วคราว 1 หลัง
พ.ศ.2519-2524 โรงเรียนเปิดการสอนในโครงการทดลองการเรียนแบบไม่แบ่งชั้นของหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
20 เม.ย. 2520  ได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งมูลนิธิพิบูลประชาสรรค์ โดยมี ท่านผู้หญิงละเอียด  พิบูลสงครามเป็นผู้อุปถัมภ์ และประธานมูลนิธิคนแรก คือ  หม่อมอรุณ  กาญจนะวิชัย ณ อยุธยา
16 ม.ค. 2521   คณะรัฐมนตรีมีมติให้โอนโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์  จากสังกัดกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ไปขึ้นสังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเมื่อโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ไม่ได้สังกัดกรมประชาสงเคราะห์แล้ว จึงจำเป็นต้องโอนที่ดินให้กับกรมประชาสงเคราะห์ และกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม จากเดิมมีเนื้อที่ 70 ไร่ ปัจจุบันโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์มีเนื้อที่ทั้งหมด  35 ไร่ 2 งาน 16 ตารางวา
พ.ศ.2522  ก่อตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์  โดยมี  นายเสนอ  สิทธิวงษ์      เป็นนายกสมาคมคนแรก

พ.ศ.2523    – ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนผู้นำการใช้ หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521
– ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกโครงการศูนย์ความเข้าใจอันดี ระหว่างชาติของกองสัมพันธ์ ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2524  เปิดโครงการเรียนร่วมของนักเรียนหูตึง  ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
พ.ศ.2525  ได้รับงบประมาณในการจัดสร้างอาคารเรียน 1 หลัง (อาคาร 6)  สร้างด้วยเงินงบประมาณจำนวน 5,050,000 บาท  จัดสร้างเป็นอาคาร 4 ชั้น 15 ห้องเรียน
พ.ศ.2526  โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ร่วมกับ มูลนิธิพิบูลประชาสรรค์ได้จัดหาทุนในโครงการก่อสร้าง
อนุเสาวรีย์ ฯพณฯจอมพล  ป.พิบูลสงคราม  เพื่อรำลึกถึงพระคุณผู้ให้การสถาปนาโรงเรียน
17 ส.ค. 2527  ประกอบพิธีเปิดอนุเสาวรีย์ฯพณฯจอมพล  ป.พิบูลสงคราม โดย พลเอกอาทิตย์     กำลังเอก  ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหารบก   สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ  สุวฆฒโน ปธ.9) วัดบวรนิเวศวิหารประธานสงฆ์
25 พ.ย. 2527  โรงเรียนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่นจากกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2528     –  ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาในการจัดสร้างอาคารเรียน 1 หลัง
(อาคาร 2) เพื่อขยายการจัดชั้นเรียน และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,800,000 บาท
–  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ได้จัดสร้างอาคาร เอนกประสงค์  บริเวณหน้าโรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการประชาสัมพันธ์ และการรักษาความปลอดภัย ให้กับโรงเรียนด้วยงบประมาณทั้งสิ้น  245,000 บาท ต่อเติมโรงอาหาร ใช้งบประมาณ 476,000 บาท
พ.ศ.2529  โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  รุ่นที่ 3

พ.ศ.2530 – ได้รับโล่ยกย่องว่าเป็นโรงเรียนที่นักเรียนมีความประพฤติดี  และบำเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมมากที่สุดจากคณะกรรมการจัดฉลองวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี พ.ศ.2530
– สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์  ก่อสร้างสนามบาสเกตบอล 1 สนาม เป็นเงิน 260,000 บาท
14 ก.ค. 2530  โรงเรียนได้เชิญ อธิบดีกรมสามัญศึกษา  นายพะนอม  แก้วกำเนิด  เป็นประธานในพิธี วันสถาปนาโรงเรียน และรับมอบศาลาสมาคมฯ  โรงอาหารและสนามบาสเกตบอลเพื่อให้เป็นสมบัติของโรงเรียน
17 ก.ย. 2530  กระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ที่ได้ดำเนินการใชั
หลักสูตรมัธยมศึกษาดีเด่น  ปีการศึกษา 2530
14 ก.ค. 2531  พลเอกวันชัย  เรืองตระกูล  รองผู้บัญชาการทหารบก และรองผู้บัญชาการ กองกำลังรักษาพระนคร  มอบอาคารธารน้ำใจ “เรืองจำรัสพัฒนา 3” ซึ่งท่านและคณะญาติก่อสร้างเป็นเงิน  250,000 บาท มอบให้เป็นสมบัติของโรงเรียน  โดยอธิบดีกรมสามัญศึกษา  นายพะนอม  แก้วกำเนิด  เป็นผู้รับมอบ เพื่อให้ใช้เป็นอาคารโครงการวิชาชีพแบบครบวงจรของนักเรียน
17 ส.ค. 2533  ดร.โกวิท  วรพิพัฒน์ อธิบดีกรมสามัญศึกษาเป็นประธานรับมอบเสาธงชาติ ซึ่งมูลนิธิพิบูลประชาสรรค์ก่อสร้างมอบให้เป็นสมบัติ ของโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ เป็นเงิน 170,000บาท ตั้งอยู่ที่สนามอาคาร 2
26 ก.ย. 2533 พิธีเบิกพระเนตรพระพุทธรูปประจำโรงเรียน ซึ่งสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชฯ  ให้นามพระพุทธรูปประจำโรงเรียนว่า “พระพุทธพิบูลปรีดาประชานาถ”  ประดิษฐาน ณ หน้าอาคาร 1
พ.ศ.2534  ได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษาให้เป็น “โรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น”เขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2533

พ.ศ.2537    ได้รับโล่เชิดชูเกียรตินักเรียนผู้กระทำความดีจากสำนักงาน ป.ป.ป.
พ.ศ.2538  – ได้รับงบประมาณในการจัดสร้างโรงยิม 1หลัง สร้างด้วยเงินงบประมาณจำนวน14,975,059 บาท  ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2538
– ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์พลานามัย  กลุ่ม 4
พ.ศ.2540  โรงเรียนได้รับมอบหมายจากกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนกลางกลุ่มที่   4  ให้เป็นศูนย์พลานามัย  อีกทั้งกรมสามัญศึกษาตั้งให้โรงเรียนเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การเรียนร่วมการศึกษาพิเศษ  กรมสามัญศึกษา (ศูนย์ที่ 20)
พ.ศ.2541  โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ได้เปลี่ยนไปสังกัดกองการศึกษาสงเคราะห์  กรมสามัญศึกษา ได้รับงบประมาณในการจัดอาคารหอประชุม1หลัง สร้างด้วยเงินงบประมาณจำนวน 3,870,000 บาท  ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2541 ได้รับงบประมาณในการจัดอาคารเรียน1หลัง (อาคาร 8) สร้างด้วยเงินงบประมาณจำนวน 31,380,000  บาท
พ.ศ. 2542  –  รางวัลชนะเลิศจินตลีลาประกอบเพลงนวมินทร์มหาราชา
–  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 วิชาพิมพ์ดีด ภาษาอังกฤษ จากกลุ่มโรงเรียน กลุ่ม 4
พ.ศ.2545   –  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2544
เกียรติบัตรโรงเรียนที่จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ระดับมาตรฐานคุณภาพดีเด่นของกรมสามัญศึกษา

พ.ศ. 2546  เกียรติบัตรโรงเรียนปลอดยาเสพติด
16 ก.ค.2546 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์  บริหารงานเป็นนิติบุคคล  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

6 ก.ย. 2546  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มอบให้โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์  เป็นศูนย์พัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม
พ.ศ.2546  โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ได้เปลี่ยนไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1  ตั้งแต่วันที่ 7กรกฎาคม 2546
พ.ศ.2548  โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์เป็นโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมดีเด่นระดับประเทศ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
14 ก.ค.2550  ครบรอบ 55 ปี วันสถาปนา โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ และเปิดห้องพิพิธภัณฑ์จอมพล ป. พิบูลสงคราม

พ.ศ.2552  โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ได้เปลี่ยนไปสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

แชร์...