ข่าวสารล่าสุด
Home > ข้อมูลทั่วไป > พันธกิจ (Mission)

พันธกิจ (Mission)

  1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมทั่วถึงและเสมอภาค
  3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
  4. พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทาง ตามความสามารถ ความถนัดและความต้องการของผู้เรียน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  5. จัดการศึกษาแบบเรียนรวมเพื่อผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ให้สามารถเข้าถึงการบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
  6. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
  7. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
แชร์...