ข่าวสารล่าสุด

ฝ่ายบริหาร

นายสุชาติ-บรรจงการ
นายสุชาติ บรรจงการ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวสุคนธา-ศรีภา นายประกิต-อัญชลีเวช
นางสาวสุคนธา ศรีภา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ
นายประกิต อัญชลีเวช
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
แชร์...