==> ทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน   
 
==> ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
    1.  แนะนำโปรแกรม VB 6
    2.  ส่วนประกอบของโปรแกรม
    3.  การจัดการกับโปรเจ็กต์
    4.  การออกแบบหน้าจอ
    5.  ตัวแปรและค่าคงที่
    6.  การเขียนโปรแกรม
    7.  ฟังก์ชัน
    8.  การสร้างเมนู
    9.  นำเสนอโครงงาน
 
 
    •   แผนการสอน+ใบความรู้
    •   แบบทดสอบ (pdf) 
    •   โปรแกรม VB 6 (portable
    •   ตัวอย่างโปรแกรม
 
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
    - www.sourcecode.in.th

รู้จักกับตัวแปร
       ตัวแปรมีหน้าที่เก็บข้อมูลในการทำงานของโปรแกรมไว้เป็นการชั่วคราว ตัวแปรที่กำหนดขึ้นจะต้องประกอบด้วยชื่อและชนิดของข้อมูล (Data Type) ที่ตัวแปรเก็บได้

   Visual Basic ได้แบ่งข้อมูลออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้


ประเภทของตัวแปร

สัญลักษณ์

เนื้อที่ ที่ใช้งาน

ขอบเขตของค่าที่รับได้

Byte

ไม่มี

 1 Byte

0 -255

Bolean

ไม่มี

 2 Byte

True หรือ False

String (จำกัดความยาว)

$

 10 Byte + ความยาวของข้อมูล

0 - 2 พันล้านตัวอักษรโดยประมาณ

String (ไม่จำกัดความยาว)

$

ความยาวของข้อความ

1 - 65400 ตัวอักษรโดยประมาณ

Integer

%

2 Byte

- 32768 ถึง + 32767

Long

&

 4 Byte

-2147483648 ถึง + 2147483647

Single

!

 4 Byte

-3402823E+38 ถึง -1401298e+45 และ +1401298E-45 ถึง -3402823E+38

Double

#

 8 Byte

-494065645841247E-324 ถึง 179769313486232E308 สำหรับจำนวนบวก

Currency

@

 8 Byte

-9223372036854775808 ถึง 9223372036584775807

Variant
(เก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลข)

-

 16 Byte

ขนาดเท่ากับ Double

Variant
(เก็บข้อมูลที่เป็นข้อความ)

-

22 Byte + ความยาวของข้อความ

ขนาดเท่ากับ String แบบไม่จำกัดความยาว

Date

ไม่มี

 8 Byte 

January 1100 ถึง December 319999

Object

ไม่มี

 4 Byte

Object ใด ๆ

รายละเอียดของข้อมูล


1.  String

ใช้เก็บข้อความต่าง ๆ หรือชุดตัวเลขในรูปแบบข้อความ

2.  Integer และ Long

ใช้เก็บค่าของตัวเลขจำนวนเต็ม ซึ่ง Long จะเก็บค่าตัวเลขที่มีขนาดใหญ่

3.  Single และ Double

ใช้เก็บค่าของตัวเลขจำนวนจริง ซึ่ง Double จะเก็บค่าจำวนจริงที่มีขนาดใหญ่

4.  Currency

ใช้เก็บค่าตัวเลขที่เป็นจำนวนเงิน

5.  Variant

ใช้เก็บค่าอะไรก็ได้ โดยจะแปรเปลี่ยนไปตามลักษณะของข้อมูลที่มันจัดเก็บ

6.  Boolean

ใช้เก็บค่าทางตรรกะ ที่มีค่าเป็น True หรือ False

7.  Date

ใช้เก็บค่าที่เป็นข้อมูลในรูปแบบ วันที่

8.  Object

ใช้อ้างถึง Object ใด ๆ

9.  Byte

ใช้เก็บข้อมูลในรูปแบบ Binary

การ Declare ค่าตัวแปร การ Declare ค่าตัวแปร ใน visual Basic นั้น ทำได้ 2 วิธี คือ

    1.    Explicit Declaration กำหนดตัวแปรโดยใช้คำสั่ง


 Dim varname [AS type] [,varname [As type]]...

โดยที่    Varname              หมายถึง    ชื่อตัวแปร
             Type                 หมายถึง    ประเภทข้อมูล
    การกำหนดลักษณะนี้ สามารถกำหนดได้ทั้งในส่วน General และต้นโปรแกรมของแต่ละ Procedure หรือฟังชัน แต่ทั้ง 2 วิธีจะมีข้อแตกต่างกันคือ ตัวแปรที่ Declare ไว้ในส่วน General จะเป็นตัวแปรส่วน
กลางที่ Procedure หรือฟังชันต่าง ๆ ภายใน Form เดียวกันสามารถใช้งานได้ แต่กรณีที่ Declare ไว้ใน Procedure หรือฟังชัน ตัวแปรที่ Declare ไว้ จะใช้ได้ภายใน Procedure หรือฟังก์ชันที่มีการ Declare
ตัวแปรนั้นไว้เท่านั้น
ตัวอย่าง
Dim Number As Double      หมายความว่า กำหนดให้ตัวแปรชื่อ Number เป็นรูปแบบ ทศนิยม
Dim N As String      หมายความว่า กำหนดให้ตัวแปรชื่อ N เป็นรูปแบบ ตัวอักษร
Dim Point As Double, Grade As Integer หมายความว่า กำหนดให้ตัวแปรชื่อ point เป็นแบบเลขทศนิยม และ ตัวแปรชื่อ Grade เป็นแบบจำนวนเต็ม
2.    Implicit Declaration    การกำหนดประเภทของตัวแปรจะทำในรูป


   varname<Type Identifier>

เช่น Unit!, Price@ เป็นต้น ซึ่งการกำหนดตัวแปรประเภทนี้ ตัวแปรจะเขียนในลักษณะแบบนี้ตลอดการใช้งานใน Procedure นั้น และจะถือว่าเป็นตัวแปรที่ถูกกำหนดให้ใช้งานเฉพาะใน Procedure หรือฟังชันนั้นเท่านั้น

<<< กฎการตั้งชื่อตัวแปร >>>

1.    ชื่อของตัวแปรยาวไม่เกิน 40 ตัวอักษร
2.    ตัวแปรตัวแรกจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรเสมอ A-Z
3.    ตัวอักษรตัวถัดไปจะเป็นตัวอักษร A-Z หรือ 0-9 หรือ ( - )
4.    ตัวอักษรตัวสุดท้ายนั้นสามารถที่จะใช้สัญลักษณ์พิเศษเพื่อแสดงถึงความหมายของตัวแปรก็ได้
เช่น %, $, # ,@ ! &
5.    ชื่อของตัวแปรจะต้องไม่ซ้ำกับคำเฉพาะ
6.    การตั้งชื่อตัวแปรนั้นสามารถที่จะพิมพ์ตัวเล็กหรือพิมพ์ตัวใหญ่ก็ได้

ค่าคงที่  (Constant) คือ การแทนค่าข้อมูลด้วยชื่อ เพื่อให้ดูเข้าใจง่าย และทำให้ค่าที่กำหนดนั้นจะคงที่ตลอดไป

รูปแบบ    Const  ชื่อค่าคงที่ = ค่าที่กำหนด

 เช่น     Const  pi = 3.14
Const  VB = “Visual Basic”


              ย้อนกลับ           กลับหน้าหลัก           หน้าถัดไป

 
 
Update :: 4/04/12 3:57 PM
Design By Mr.Withoon  Ngamkham     E-Mail :: Krutoon2010(at)hotmail.com