ใบความรู้ที่ 2
เรื่อง การสร้างฐานข้อมูลและตาราง


การสร้างฐานข้อมูลขึ้นมาใช้งานนั้นสามารถสร้างได้ 2 วิธี คือ

 1. สร้างจากฐานข้อมูลเปล่า
 2. สร้างจากฐานข้อมูลแม่แบบ

การสร้างฐานข้อมูลใหม่

 1. เลือก Bank Database
 2. ตั้งชื่อฐานข้อมูล
 3. เลือกที่จัดเก็บฐานข้อมูล
 4. คลิกปุ่ม Create

 

การสร้างตารางข้อมูล

 1. คลิกที่ไอคอน view  
 2. เลือก Design View
 3. ตั้งชื่อตาราง
 4. คลิกปุ่ม OK
 5. ตั้งชื่อฟิลด์   
 6. กำหนดชนิดของข้อมูล และคำอธิบาย
 7. กำหนดคุณสมบัติของฟิลด์