วิชา การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล MS Access 2007
แบบทดสอบปลายภาคเรียน จำนวน 30 ข้อ
โดย ครู วิทูลย์ งามขำ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
โปรแกรม Microsoft Access เป็นโปรแกรมประเภทใด
   DBMS
   Spread Sheet
   Presentation
   Network Program

ข้อที่ 2)
การนำไฟล์หลาย ๆ ไฟล์ มารวมเข้าด้วยกัน เพื่อการประมวลผลร่วมกัน เรียกว่าอะไร
   Field
   File
   Record
   Database

ข้อที่ 3)
แฟ้มข้อมูลที่สร้างโปรแกรม Microsoft Access 2007 เป็นแฟ้มข้อมูลที่มีนามสกุลตามข้อใด
   *.ACD
   *.DOC
   *.MDB
   *.ACCDB

ข้อที่ 4)
ในการสร้างฐานข้อมูล จะต้องสร้างสิ่งใดก่อน
   ตาราง
   แบบสอบถาม
   ฟอร์ม
   รายงาน

ข้อที่ 5)
การสร้างฐานข้อมูลเปล่าใน MS Access 2007 ข้อใดต้องทำก่อนข้ออื่น ๆ
   ตั้งชื่อตาราง
   ตั้งชื่อฐานข้อมูล
   กำหนดเอนทิตี้
   กำหนดความสัมพันธ์

ข้อที่ 6)
เอนทิตี้ (Entity) คืออะไร
   สัญลักษณ์ใช้แทนข้อมูล
   บิต
   แฟ้มข้อมูล
   ชื่อของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ข้อที่ 7)
แอททริบิวต์ (Attribute) คืออะไร
   รายละเอียดข้อมูลที่แสดงลักษณะและคุณสมบัติ
   ระเบียน ตั้งแต่ 1 ระเบียนขึ้นไป
   กลุ่มของอักขระรวมกันเป็นความหมาย
   คืออักษรตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป ที่มีความสัมพันธ์กัน

ข้อที่ 8)
Primary Key คืออะไร
   ฟิลด์ที่มีค่าไม่ซ้ำกันเลยในแต่ละเรคอร์ดในตารางนั้น
   คีย์คู่แข่ง เป็นฟิลด์หนึ่งหรือหลายฟิลด์ที่มีคุณสมบัติที่เป็น Primary Key ได้
   เป็นฟิลด์ที่ใช้รวมกับฟิลด์อื่น ๆ ที่เป็น Composite Key เหมือนกัน
   เป็นฟิลด์ในตารางหนึ่ง(ฝั่ง Many)ที่มีความสัมพันธ์กับฟิลด์ที่เป็น Primay Key อีกตารางหนึ่ง

ข้อที่ 9)
ออบเจ็กต์ Query มีหน้าที่อะไร
   สร้างตาราง
   สร้างแบบสอบถาม
   สร้างฟอร์ม
   สร้างรายงาน

ข้อที่ 10)
ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ที่ได้รับของระบบฐานข้อมูล
   ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล
   สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้
   ข้อมูลที่จัดเก็บมีความทันสมัย
   สามารถกำหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูลได้

ข้อที่ 11)
ชนิดข้อมูลแบบใดที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลที่เป็นตัวอักษร
   Text
   Number
   Date / Time
   OLE Object

ข้อที่ 12)
ชนิดข้อมูลแบบใดที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่ใช้คำนวณค่า
   Text
   Number
   Date /Time
   Hyperlink

ข้อที่ 13)
ชนิดข้อมูลแบบใดที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลเวลาเข้า-ออก หรือ วันเข้าทำงาน
   Text
   Date / Time
   Number
   Yes / No

ข้อที่ 14)
ชนิดข้อมูลแบบใดที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูล รูปถ่ายของสามาชิก หรือ รูปถ่ายของพนักงาน
   Yes / No
   Currency
   Memo
   OLE Object

ข้อที่ 15)
ข้อใดคือ ส่วนสำหรับเก็บข้อมูล
   ตาราง
   ฟอร์ม
   รายงาน
   แบบสอบถาม

ข้อที่ 16)
Record คือ อะไร
   การบันทึก
   ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
   ผังมโนภาพ
   ระเบียนข้อมูล

ข้อที่ 17)
หากต้องการเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลขทศนิยม สามารถกำหนดชนิดของข้อมูลเป็นแบบใด
   Text
   Single
   Byte
   integer

ข้อที่ 18)
ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแบบสอบถาม(Query)
   ใช้ดึงข้อมูลจากหลายตาราง (Table) ได้
   ใช้สร้างตาราง (Table) ได้
   ใช้หาผลสรุปของข้อมูลได้
   ใช้สร้างแบบฟอร์ม (Form) ได้

ข้อที่ 19)
ถ้าต้องการดึงข้อมูลเฉพาะผู้ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 ถึง 30,000 ข้อใดกำหนดเงื่อนไขใน Query ได้ถูกต้อง
   Between 15,000 and 30,000
   Between 15,000 or 30,000
   In (15,000 , 30,000)
   Not 14,999 and 29,999

ข้อที่ 20)
ถ้าต้องการให้แสดงรายชื่อสินค้าที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร S จะกำหนดเงื่อนไขอย่างไร
   S*
   Like "S*"
   favorite "S*"
   [ S* ]

ข้อที่ 21)
หากต้องการใส่ข้อความให้มองเห็นอยู่ตลอดที่ส่วนหัวของฟอร์ม ต้องใช้คอนโทรลชนิดใดต่อไปนี้
   Label
   TextBox
   ComboBox
   OptionBox

ข้อที่ 22)
Control หรือตัวควบคุม ที่แสดงช่องใส่ข้อความเรียกว่า
   Label
   TextBox
   Tab
   ListBox

ข้อที่ 23)
Control ที่เป็นตัวเลือกซึ่งสามารถเลือกได้จากปุ่มด้านข้างเรียกว่า
   TextBox
   RadioBox
   ComboBox
   ListBox

ข้อที่ 24)
การคำนวณค่าใน Form ต้องใช้คอนโทรลชนิดใด
   Label
   TextBox
   ComboBox
   OptionBox

ข้อที่ 25)
ปุ่มคำสั่งฟอร์มอยู่บนแท็บอะไรในแถบเครื่องมือริบบอน
   หน้าแรก
   สร้าง
   ข้อมูลภายนอก
   เครื่องมือฐานข้อมูล

ข้อที่ 26)
ฐานข้อมูลใดที่ Access 2007 ส่งออกไปได้
   Excel
   PDF
   แฟ้ม RTF ของ Word
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 27)
หากต้องการสร้างปุ่มคำสั่งต้องใช้เครื่องมือใด
   Label
   ComboBox
    Command Button
   Unbound Object

ข้อที่ 28)
ส่วนประกอบใดของรายงานที่แสดงส่วนหัว/ท้ายของแต่ละหน้า
   Report Header / Footer
   Page Header / Footer
   Group Header / Footer
   Detail

ข้อที่ 29)
ปุ่มคำสั่งรายงาน อยู่บนแท็บอะไรในแถบเครื่องมือ Ribbon
   หน้าแรก
   สร้าง
   ข้อมูลภายนอก
   เครื่องมือฐานข้อมูล

ข้อที่ 30)
Macro คืออะไร
   เป็นชุดคำสั่งของโปรแกรม Access
   เป็นโปรแกรมใช้ภาษา Visual Basic For Application
   เป็นโปรแกรมใช้ภาษา SQL
   เป็นการรายงานตามเงื่อนไขที่กำหนด