วิสัยทัศน์

เป็นโรงเรียนที่เปิดโอกาสทางการศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ คู่ผลสัมฤทธิ์ มีทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม อยู่ในสังคมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง