ประกาศ งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
             ตามที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นมา และตามมาตรา ๒๖ แห่งพรบ.ดังกล่าวได้บังคับให้ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตต้องมีระบบระบุตัวตนผู้ใช้งาน (Authentication)
             โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ในฐานะผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ตาม พรบ.ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการผ่านเครือข่ายทุกท่าน นำบัตรประชาชนมาลงทะเบียน เพื่อรับชื่อผู้ใช้ (UserID) และรหัสผ่าน (Password) ที่งานคอมพิวเตอร์ ห้องพักครูมัธยม ชั้น ๒ ในวันเละเวลาราชการ ตั้งแต่ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
              หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ครูสุคนธ์ โทร ๐๙-๘๐๓๒-๗๓๐๒ (ผู้พัฒนาระบบ)

หากท่านมีรหัสผ่านสู่ระบบแล้ว คลิกที่นี่ครับ

 กรุณาเข้าผ่านเครือข่ายภายในเท่านั้น https://10.0.100.1:3990/login