==> เข้าสู่บทเรียน   
 
==> ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
    1.  แนะนำโปรแกรม VB 6
    2.  ส่วนประกอบของโปรแกรม
    3.  การจัดการกับโปรเจ็กต์
    4.  การออกแบบหน้าจอ
    5.  ตัวแปรและค่าคงที่
    6.  การเขียนโปรแกรม
    7.  ฟังก์ชัน
    8.  การสร้างเมนู
    9.  นำเสนอโครงงาน
 
 
    •   แผนการสอน+ใบความรู้
    •   แบบทดสอบ (pdf) 
    •   โปรแกรม VB 6 (portable
    •   ตัวอย่างโปรแกรม
 
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
    - www.sourcecode.in.th

วิชา การเขียนโปรแกรม Visual Basic จำนวน 30 ข้อ
โดย ครูวิทูลย์ งามขำ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์


คำสั่ง คลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด


ข้อที่ 1)
การเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic เหมาะกับงานประเภทใด
    ก. เขียนโปรแกรมเกมบนมือถือ
    ข. เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
    ค. เขียนโปรแกรมออกแบบ Model ต่างๆ
    ง. เขียนโปรแกรมที่ใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows ทั่วไป

ข้อที่ 2)
ข้อใดกล่าวถึงโปรแกรม Microsoft Visual Basic ได้
    ก. เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับต่ำ ใช้งานง่ายติดต่อกับผู้ใช้ในลักษณะข้อความ (Text)
    ข. เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับต่ำ เหมาะกับงาน เกี่ยวกับการพิมพ์รายงาน เอกสาร
    ค. เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับสูง ติดต่อกับผู้ใช้ในลักษณะข้อความ (Text)
    ง. เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับสูง ติดต่อกับผู้ใช้ ในลักษณะกราฟิกหรือรูปภาพ (GUI)

ข้อที่ 3)
โปรเจ็กต์ (Project) คืออะไร
    ก. ไฟล์ที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับฟอร์ม
    ข. กลุ่มของคอนโทรลต่าง ๆ ใน VB
    ค. ไฟล์ที่ใช้ในการสร้างออบเจ็กต์ต่าง
    ง. กลุ่มของไฟล์ในการสร้างโปรแกรม

ข้อที่ 4)
หน้าต่างที่ใช้เขียนคำสั่งควบคุมการทำงานของโปรแกรม เรียกว่าอะไร
    ก. หน้าต่างโปรเจ็กต์ (Project Explorer)
    ข. หน้าต่าง (Code Editor)
    ค. หน้าต่างคุณสมบัติ (Properties Window)
    ง. หน้าต่างฟอร์มเลย์เอ้าส์ (Form Layout Window)

ข้อที่ 5)
การเขียนโปรแกรมแบบ Event-Driven ใช้ในภาษาใด
    ก. ภาษา C
    ข. ภาษา Turbo Pascal
    ค. ภาษา Cobol
    ง. ภาษา Visual Basic

ข้อที่ 6)
แอพพลิเคชันทั่วไปที่มีการใช้งานใน Windows เมื่อสร้างแล้วจะได้ไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น .EXE (เอ็กซ์คิวต์ไฟล์) คือข้อใด
    ก. ActiveX EXE
    ข. ActiveX Control
    ค. Standard EXE
    ง. VB Application Wizard

ข้อที่ 7)
คำสั่งใดที่ใช้ในการเพิ่มฟอร์ม
    ก. เมนู Project>Add Class
    ข. เมนู Project>Add Module
    ค. เมนู Project>Add Windows Form
    ง. เมนู Project>Add New Item

ข้อที่ 8)
ข้อใดคือความหมายของ TextBox
    ก. เป็นช่องให้ผู้ใช้งานกรอกข้อความ
    ข. ใช้จัดกลุ่มคอนโทลต่าง ๆ
    ค. เป็นรายการข้อมูลให้ผู้ใช้เลือก
    ง. เป็นตัวจับเวลา

ข้อที่ 9)
ข้อใดคือความหมายของ Command Button
    ก. เป็นแถบข้อความ
    ข. เป็นตัวจับเวลา
    ค. เป็นปุ่มให้ผู้ใช้กดหรือคลิกปุ่ม
    ง. เป็นแถบเลื่อน

ข้อที่ 10)
ข้อใดคือนามสกุลของไฟล์โปรเจ็กต์
    ก. .bas
    ข. .frm
    ค. .vbp
    ง. .pag

ข้อที่ 11)
เมื่อบันทึกฟอร์มแล้วจะได้ไฟล์เป็นนามสกุลอะไร
    ก. .bas
    ข. .frm
    ค. .vbp
    ง. .pag

ข้อที่ 12)
Message Box ใช้เพื่ออะไร
    ก. ขอข้อมูลจากผู้ใช้งาน
    ข. ใช้เพื่อบอกข้อมูลแก่ผู้ใช้งาน
    ค. สร้างฐานข้อมูล
    ง. สั่งรันโปรแกรม

ข้อที่ 13)
ตัวแปรประเภท Integer ใช้เก็บค่าอะไร
    ก. ตัวเลขจำนวนเต็ม
    ข. ตัวอักขระ
    ค. ข้อมูลทางตรรก(จริง-เท็จ)
    ง. ตัวเลขจำนวนจริง

ข้อที่ 14)
ตัวแปรประเภท String ใช้เก็บค่าอะไร
    ก. ตัวเลขจำนวนเต็ม
    ข. ตัวอักขระ
    ค. ข้อมูลทางตรรก(จริง-เท็จ)
    ง. ตัวเลขจำนวนจริง

ข้อที่ 15)
ข้อใดคือคำสั่งการทำงานแบบวนซ้ำ
    ก. If…Then
    ข. If…Then…Else
    ค. For…..
    ง. For…… to …..

ข้อที่ 16)
If…Then…Else เป็นการควบคุมทิศทางแบบใด
    ก. การตัดสินใจ
    ข. การทำงานแบบวนซ้ำ
    ค. แบบทางเลือกเดียว
    ง. แบบจำนวนรอบที่ไม่แน่นอน

ข้อที่ 17)
Syntax Error คืออะไร
    ก. เป็นการผิดพลาดที่เกิดจากสภาวะแวดล้อม
    ข. เป็นการผิดพลาดเนื่องจากพิมพ์คำสั่งผิดพลาด
    ค. เป็นความผิดพลาดที่เกิดจากการออกแบบ
    ง. เป็นความผิดพลาดที่เกิดจากตัวโปรแกรม

ข้อที่ 18)
คำสั่ง On Error เป็นคำสั่งที่ใช้ทำอะไร
    ก. เป็นคำสั่งที่ตรวจสอบความผิดพลาดของแอพพลิเคชั่น
    ข. เป็นคำสั่งที่ใช้บอกว่าเกิดความผิดพลาดที่ไหน
    ค. เป็นคำสั่งให้แก้ไขขอผิดพลาดให้อัตโนมัติ
    ง. เป็นคำสั่งให้ออกจากโปรแกรมเมื่อมีข้อผิดพลาด

ข้อที่ 19)
ข้อใดคือความหมายของตัวแปร (Variable)
    ก. ที่เก็บข้อมูลในหน่วยความจำขณะที่โปรแกรมทำงาน
    ข. การทดสอบเงื่อนไขเป็นจริงให้ทำงานตามประโยคคำสั่ง
    ค. ที่เก็บค่าเริ่มต้นของโปรแกรมในส่วนของข้อมูลแบบตัวเลข
    ก. ที่เก็บค่าเริ่มต้นของโปรแกรมในส่วนของข้อมูลแบบอักขระ

ข้อที่ 20)
ถ้าต้องการใช้ตัวแปรชื่อ Tem สำหรับเก็บข้อมูลตัวเลขจำนวนเต็มจะเขียนคำสั่งได้อย่างไร
    ก. Dim Tem As UInteger
    ข. Dim Tem As Sbyte
    ค. Dim Tem As %
    ง. Dim Tem As Integer

ข้อที่ 21)
ข้อใดตั้งชื่อตัวแปรไม่ถูกต้อง
    ก. A11
    ข. New_Price
    ค. 1Amp
    ง. B5_apple

ข้อที่ 22)
การแปลงค่าตัวเลขให้เป็นค่าข้อความ ใช้ฟังก์ชั่นในข้อใด
    ก. Val
    ข. Cstr
    ค. CChar
    ง. CBool

ข้อที่ 23)
ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมคำนวณหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมมีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง
    ก. 2 ขั้นตอน คือ การประกาศตัวแปรและการคำนวณ
    ข. 3 ขั้นตอน คือ การประกาศตัวแปร, การคำนวณและการรับค่า
    ค. 4 ขั้นตอน คือ การประกาศตัวแปร, การรับค่า,การคำนวณและการแสดงผล
    ง. 5 ขั้นตอน คือ การออกแบบ, การประกาศตัวแปร, การรับค่า,การคำนวณและการแสดงผล

ข้อที่ 24)
กำหนดให้ Tri_Area = พื้นที่สามเหลี่ยม, Tri_Base = ฐาน, Tri_Height = สูง ประโยคคำสั่งการคำนวณหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมคือข้อใด
    ก. Tri_Area * Tri_Base
    ข. Dim Tri_Base, Tri_Height As Single
    ค. Tri_Area = 12 'SByte
    ง. Tri_Area = (Tri_Base * Tri_Height)/2

ข้อที่ 25)
ข้อใดเขียนประโยคคำสั่ง If…Then…Else ได้ถูกต้อง
    ก. If A <>B Then MsgBox("A เท่ากับ B") Else MsgBox("A ไม่เท่ากับ B") End If
    ข. If A <>B Then MsgBox("A ไม่เท่ากับ B") Else MsgBox("A เท่ากับ B") End If
    ค. If A <>B Then MsgBox("A ไม่เท่ากับ B") Else MsgBox("A เท่ากับ B") If
    ง. If A <>B Then MsgBox("A เท่ากับ B") Else MsgBox("A ไม่เท่ากับ B") If

ข้อที่ 26)
หน้าที่ของตัวควบคุม (Label) คือข้อใด
    ก. ใช้แสดงปุ่มต่างๆ
    ข. ใช้แสดงข้อความต่างๆ
    ค. ใช้แสดงปุ่มที่นำไปคำนวณได้
    ง. ใช้แสดงข้อความต่างๆ ที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้

ข้อที่ 27)
ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับการเขียน Code ให้ตัวควบคุม
    ก. คลิกที่ตัวควบคุมนั้นแล้วคลิกที่เมนู Edit
    ข. ดับเบิลคลิกส่วน Properties ของตัวควบคุม
    ค. คลิกปุ่มขวาที่ตัวควบคุมนั้นจะเข้าไปสู่หน้าต่างการเขียนโค้ด
    ง. ดับเบิลคลิกที่ตัวควบคุมนั้นจะเข้าไปสู่หน้าต่างการเขียนโค้ด

ข้อที่ 28)
ความหมายของคำสั่งเขียนโค้ด Text1.Text = del
    ก. ให้ตัวควบคุม Text1 คำนวณได้
    ข. ให้ตัวควบคุม Text1 ใส่สีตัวอักษรได้
    ค ให้ตัวควบคุม Text1 ลบข้อความ
    ง. ให้ตัวควบคุม Text1 แสดงข้อความ del

ข้อที่ 29)
คำสั่งจบการทำงานของฟอร์ม คือข้อใด
    ก. Undo
    ข. Close
    ค. Unload Me
    ง. End IF

ข้อที่ 30)
หากต้องการทดสอบโปรแกรมที่นักเรียนเขียนต้องกดแป้นคีย์ใด
    ก. F1
    ข. F5
    ค. F8
    ง. F9


             กลับหน้าหลัก           หน้าถัดไป

 
 
Update :: 4/04/12 3:57 PM
Design By Mr.Withoon  Ngamkham     E-Mail :: Krutoon2010(at)hotmail.com