วิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ชุดที่ 1 จำนวน 20 ข้อ
โดย ครูวิทลย์ งามขำ
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลประกอบด้วย
   ผู้รับ – ผู้ส่ง
   โปรโตคอล
   สื่อกลาง
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2)
อุปกรณ์ในข้อใดทำหน้าที่แปลงสัญญาณจากสัญญานอนาลอคเป็นสัญญาณดิจิตอลหรือสัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณอนาล๊อค
   User Card
   LAN Card
   Network Interface Card
   Modem

ข้อที่ 3)
สายสัญญาณใดมีความสามารถในการส่งข้อมูลเร็วที่สุด
   Fiber Optic Cable
   Unshielded Twisted Pair Cable
   Shielded Twisted Pair Cable
   Coaxial Cable

ข้อที่ 4)
ระบบเครือข่ายประเภทใดในปัจจุบันเป็นที่นิยมมากที่สุด
   LAN
   WAN
   MAN
   SAN

ข้อที่ 5)
Wireless LAN หมายถึงข้อใด
   เครือข่าย LAN ที่ใช้สาย UTP ในการเชื่อมต่อ
   เครือข่าย LAN ที่ใช้สาย Coxcial ในการเชื่อมต่อ
   เครือข่ายที่ไม่ใช้สายในการเชื่อมต่อแต่ใช้คลื่นวิทยุแทน
   เครือข่าย LAN ที่ใช้สาย Fiber Optic ในการเชื่อมต่อ

ข้อที่ 6)
ข้อใดหมายถึง โปรโตคอล
   รูปแบบการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย
   มาตรฐานการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   ภาษากลางที่ใช้สื่อสารเพื่อติดต่อกันในเครือข่าย
   คุณสมบัติหนึ่งของมาตรฐาน IEEE 802

ข้อที่ 7)
สายโคแอ๊กเชียลมีโครงสร้างที่เหมือนกับสายใดในบ้านเรา
   สายโทรศัพท์
   สายอากาศทีวี
   สายไฟ
   สายลวดทองแดง

ข้อที่ 8)
ข้อใดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมเครือข่ายสองระบบเข้าด้วยกัน
   HUB
   Connecter
   Router
   Conectrator

ข้อที่ 9)
HUB หมายถึงข้อใด
   เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ต่อหัวเข้ากับสาย
   อุปกรณ์ที่ใช้ปิดสัญญาณหัวท้ายเครือข่ายเพื่อป้องกันสัญญาณรั่ว
   แผงวงจรที่เสียบกับเครื่องเพื่อเชื่อมสายต่อเป็นเครือข่าย
   อุปกรณ์ศูนย์กลางของสายส่งสัญญาณรับทางเดียวออกหลายทาง หรือรับหลายทางออกทางเดียว

ข้อที่ 10)
เครือข่ายระดับใดมักใช้สัญญาณดาวเทียมช่วยในการสื่อสาร
   เครือข่าย MAN
   เครือข่าย WAN
   เครือข่าย LAN
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 11)
เครือข่ายระดับต่อไปนี้ สามารถติดต่อส่งข้อมูลระหว่างเครื่องได้ไกลที่สุด
   เครือข่าย MAN
   เครือข่าย WAN
   เครือข่าย LAN
   ทุก ๆ เครือข่ายสามารถส่งข้อมูลได้ไกลเหมือน ๆ กัน ซึ่งอยู่ที่สายสัญญาณ

ข้อที่ 12)
ข้อใดกล่าวผิด
   เครือข่ายไร้สายมีความเร็วที่ต่ำกว่าเครือข่ายท้องถิ่น
   เครือข่ายท้องถิ่นมีขนาดเล็กกว่าเครือข่าย MAN
   เครือข่าย WAN เป็นเครือข่ายที่สามารถเลือกหนทางการส่งข้อมูลได้หลายวิธี
   เครือข่ายแบบไร้สายเป็นเครือข่ายที่มีข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูลน้อย

ข้อที่ 13)
สิ่งใดในเครือข่ายที่ผู้ใช้ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้
   File Sever
   Network Interface Card
   Printer
   Application

ข้อที่ 14)
ข้อใดกล่าวถึงประโยชน์ของเครือข่าย LAN ไม่ถูกต้อง
   การใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูลร่วมกัน หมายถึง การเก็บข้อมูลที่ File Sever
   การใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงร่วมกัน หมายถึง การใช้อุปกรณ์ทุก ๆ อุปกรณ์ที่ต่อเชื่อมในระบบ
   การใช้งานในลักษณะผู้ใช้หลาย ๆ คน ผู้ใช้ทุกคนใช้โปรแกรมหรือข้อมูลทุกอย่างจากทุก ๆ แหล่งข้อมูลในระบบเครือข่าย
   การใช้โปรแกรมร่วมกัน หมายถึง ตัวโปรแกรมเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับ LAN ได้โดยติดตั้งที่เครื่อง Sever เพียงแหล่งเดียว และ Sever จะคอยบริการซอฟต์แวร์ให้กับคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย

ข้อที่ 15)
ข้อใดไม่ใช่ตัวกลางในการรับ-ส่งข้อมูลแบบมีสายนำทาง
   สายคู่บิดเกลียว (Twisted-Pair Cable)
   สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable)
   บลูธูท (Bluetooth)
   สายไฟเบอร์ออปติค (Optical Fiber)

ข้อที่ 16)
อุปกรณ์ใดที่สื่อสารข้อมูลแบบ Simplex
   ระบบวิทยุหรือโทรทัศน์
   วิทยุสื่อสาร
   โทรศัพท์
   internet

ข้อที่ 17)
ข้อใดคือประโยชน์ของระบบเครือข่าย
   สามารถใช้อุปกรณ์ร่วมกัน
   สามารถใช้ซอฟต์แวร์ร่วมกัน
   สื่อสารระหว่างบุคคล
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 18)
ข้อใดคือระบบเครือข่ายระยะกลาง หรือเครือข่ายระดับเมือง
   LAN
   MAN
   WAN
   SAN

ข้อที่ 19)
Repeater รีพีเตอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ไว้ทำอะไร
   ช่วยให้ระบบต่าง ๆ สามารถทำงานร่วมกันได้
   ช่วยให้ระบบที่มีโปรโตคอลต่างกัน สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกัน
   ช่วยให้ระบบสามารถช่วยยืดระยะทางไปได้ไกลกว่าเดิม
   เป็นอุปกรณ์ที่ดักสัญญาณรบกวนภายในเครือข่าย

ข้อที่ 20)
ปริมาณของข้อมูลที่ช่องทางการสื่อสารสามารถนำไปได้นั้น เรียกว่า อะไร
   ความจุของช่องทางการสื่อสาร หรือ แบนด์วิดธ์ (Bandwidth)
   ช่องสัญญาณในระบบเครือข่ายแบบ LAN
   ล้านล้านบิตต่อวินาที (Gbps)
   ช่องสื่อสารสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์