วิชาคอมพิวเตอร์
เรื่อง องค์ประกอบและหลักการทำงาน จำนวน 30 ข้อ
โดย อ.วิทูลย์ งามขำ
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบที่สำคัญของเครื่องคอมพิวเตอร์
   ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
   ข้อมูล (Data)
   ซอฟต์แวร์ (Software)
   ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 2)
หน่วยประมวลผลกลาง หรือเรียกอีกชื่อว่า
   ไมโครคอมพิวเตอร์
   ไมโครชิป
   ไมโครโปรเซสเซอร์
   ถูกทั้งข้อ 1. และ 2.

ข้อที่ 3)
ข้อใดคือหน่วยความจำหลัก
   แรม (RAM)
   รอม (ROM)
   Flash Bios
   ถูกทั้งข้อ 1. และ 2.

ข้อที่ 4)
ข้อใดคืออุปกรณ์รับข้อมูลทั้งหมด
   ไมโครโฟน เมาส์ คีย์บอร์ด
   คีย์บอร์ด เมาส์ เครื่องพิมพ์
   ลำโพง เมาส์ จอภาพ
   ถูกหมดทุกข้อ

ข้อที่ 5)
ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูล
   เทปแม่เหล็ก ดิสก์เก็ต ซีดี
   ฮาร์ดดิสก์ ดีวีดีรอม ซีดี
   ฮาร์ดดิสก์ เทปแม่เหล็ก ดิสก์เก็ต
   ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 6)
ข้อใดหมายถึงซอฟต์แวร์ระบบ
   Operating System
   User Program
   System Operating
   Microsoft Powerpoint

ข้อที่ 7)
ข้อใดหมายถึงโปรแกรมประยุกต์
   โปรแกรมที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเอง
   โปรแกรมสำเร็จรูป
   ถูกทั้งข้อ 1. และ 2.
   ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 8)
ข้อใดคือโปรแกรมสำเร็จรูป
   โปรแกรมระบบบัญชี
   Microsoft Excel
   Photoshop
   ถูกหมดทุกข้อ

ข้อที่ 9)
ข้อใดคือผู้ทำหน้าที่วิเคราะห์และออกแบบระบบ
   Programmer
   System Analysis
   System Network
   System Designer

ข้อที่ 10)
นักเขียนโปรแกรมระบบมีหน้าที่ในข้อใด
   เขียนและแก้ปัญหาระบบงาน
   เปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบที่เขียนไว้เดิม
   เขียน ทดสอบโปรแกรมระบบ
   เขียน ทดสอบ แก้ไขปรับปรุงโปรแกรม

ข้อที่ 11)
นักบำรุงรักษาโปรแกรมมีหน้าที่ในข้อใด
   เขียนและแก้ปัญหาระบบงาน
   เปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบที่เขียนไว้เดิม
   เขียน ทดสอบโปรแกรมระบบ
   เขียน ทดสอบ แก้ไขปรับปรุงโปรแกรมเฉพาะงาน

ข้อที่ 12)
เว็บมาสเตอร์ทำหน้าที่ในข้อใด
   จัดเตรียมข้อมูล
   วางแผน ดูแล จัดการเว็บไซต์
   วางแผน ดูแล จัดเตรียมข้อมูล
   ถูกทั้งข้อ 1. และ 2.

ข้อที่ 13)
ข้อใดคือคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์
   ความน่าเชื่อถือ
   ก้าวทันเทคโนโลยี
    ความเร็ว
   ถูกทั้ง 1. และ 3.

ข้อที่ 14)
คำว่า พีซีคอมแพททิเบิ้ลหมายถึงข้อใด
   เครื่องคอมพิวเตอร์ ไอบีเอ็ม
   เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เลียนแบบไอบีเอ็ม
   คอมพิวเตอร์มือถือ
   ถูกหมดทุกข้อ

ข้อที่ 15)
ข้อใดคือหน้าที่ของหน่วยคำนวณและตรรกะ
   คำนวณทางคณิตศาสตร์ บวก ลบ คูณ หาร และยกกำลัง
   คำนวณตามเงื่อนไขที่กำหนด
   เปรียบเทียบค่าของข้อมูล 2 ค่า
   ถูกทั้งข้อ ก. และ ค.

ข้อที่ 16)
หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยหน่วยสำคัญกี่หน่วย
   2 หน่วย
   3 หน่วย
   4 หน่วย
   5 หน่วย

ข้อที่ 17)
ข้อใดหมายถึงองค์ประกอบพื้นฐานหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
   Input Output
   Input Process Output
   รับข้อมูลเข้า ประมวลผล แสดงผลลัพธ์
   ถูกทั้งข้อ 2. และ 3.

ข้อที่ 18)
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์หมายถึงข้อใด
   อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่นำมาเชื่อมกับเครื่องฯ
   อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ภายนอกเครื่องฯ
   ถูกทั้งข้อ 1. และ 2.
   ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 19)
แป้นพิมพ์ (Keyboard) คืออุปกรณ์ข้อใด
   อุปกรณ์แสดงผล
   อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องฯ
   อุปกรณ์ในการป้อนข้อมูล
   ถูกหมดทุกข้อ

ข้อที่ 20)
ปุ่มฟังก์ชันคีย์หมายถึงข้อใด
   ปุ่มการคำนวณ
   ปุ่มคีย์อำนวยความสะดวก
   ปุ่มสัญลักษณ์ต่าง ๆ
   ปุ่มควบคุมต่าง ๆ

ข้อที่ 21)
ขั้วต่อคีย์บอร์ดแบบพีเอสทู เรียกอีกชื่อว่าอะไร
   ดีไอเอ็น
   Mini-Din
   ยูนิเวอร์แซล
   พีเอสทู

ข้อที่ 22)
ข้อใดคือคำเต็มของพอร์ต USB
   Universal Serial Bus
   Universal System Bus
   Universal Serial Byte
   Universal Sys Bus

ข้อที่ 23)
ปัจจุบันการทำงานของเมาส์เป็นอย่างไร
   มีแสง (Optical Mouse)
   มีลูกล้อ (Wheel)
   มีแทร็กบอล
   ถูกหมดทุกข้อ

ข้อที่ 24)
สแกนเนอร์เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์แบบใด
   แบบเท็กช์
   แบบกราฟิก
   แบบอินฟราเรด
   ถูกหมดทุกข้อ

ข้อที่ 25)
คำว่า dpi ย่อมาจากข้อใด
   Dot per Integer
   Dot per Inches
   Dot per Inc
   ไม่มีข้อถูก

ข้อที่ 26)
อุปกรณ์ข้อใดใช้อ่านรหัสแท่ง
   เครื่องอ่านดีวีดี
   เครื่องสแกนเนอร์
   ถูกทั้งข้อ 1. และ 2.
   เครื่องอ่านบาร์โค้ด

ข้อที่ 27)
ปากกาแสง/สไตลัสนำไปใช้กับงานด้านใด
   ด้านประมวลผล
   ด้านออกแบบกราฟิก
   ด้านอ่านคำตอบ
   ถูกทั้งข้อ 1. และ 2.

ข้อที่ 28)
อุปกรณ์ใดเป็นทั้งนำเข้าข้อมูลและแสดงผล
   ปากกาแสง หรือสไตลัส (Stylus)
   ไมโครโฟน (Microphone)
   จอภาพแบบสัมผัส (Touch Screen)
   จอยสติ๊ก (Joy Stick)

ข้อที่ 29)
ข้อใดคืออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูล
   สแกนเนอร์
   คีย์บอร์ด
   แรม
   แฟลตไดร์ฟ

ข้อที่ 30)
ข้อใดคือซอฟต์แวร์ระบบปฎิบัติการรุ่นใหม่ล่าสุด
   DOS
   Windows 98
   Windows 7
   Microsoft Office 2010