ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยวิธีการย้ำเตือนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ผู้วิจัย นายวิวัฒนา ระวังพาล
photo_small.jpgphoto2_small.jpg_resize_small.jpg_resize2_small.jpg_resize3_small.jpg_resize4_small.jpg_resize5_small.jpg

 

งานวิจัย เรื่อง พัฒนาศักยภาพในด้านการอ่านออกเสียง(ร้อยแก้ว) เพื่อเข้าสู่เส้นชัยของการประกวดแข่งขันนอกสถานศึกษา ของเด็กหญิงชนากานต์ ปการเลิศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
ผู้วิจัย นางสาวบังอร พ้นภัยพาล
b001_resize_small.jpg b002_resize_small.jpg

งานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการเรียนพื้นฐานเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โดยใช้เอกสารแนะแนวทางประกอบการอธิบาย โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2554
ผู้วิจัย นางปทุมมาศ ครองกิติชู
k001_resize_small.jpg
k002_resize_small.jpg
งานวิจัย เรื่อง ความเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาสาระเพิ่มเติม ง21220 งานห้องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
k007_resize_small.jpg
k008_resize_small.jpg

งานวิจัย เรื่อง เพิ่มความมั่นใจด้วยสายรัก
ผู้วิจัย นางละออ พิสุทธิพงศ์

l001_resize_small.jpgl002_resize_small.jpgl003_resize_small.jpgl004_resize_small.jpgl005_resize_small.jpgl006_resize_small.jpg

งานวิจัย เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการไม่สงงานตามกำหนดของนักเรียนชั้น ม.4/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
ผู้วิจัย นางพวงพันธ์ คุปติสุวรรณ
p2_resize_small.jpgp1_resize_small.jpg
งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะประสาทตาให้สัมพันธ์กับกล้ามเนื้อ
ผู้วิจัย นางสาวรัตนาวรรณ สิงจานุสงค์
r001_resize_small.jpgr002_resize_small.jpg
งานวิจัย เรื่อง การแก้ปัญหานักเรียนบอกสีจากภาพหรือสิ่งต่างๆ ไม่ถูกต้อง
r003_resize_small.jpgr005_resize_small.jpg
งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
ผู้วิจัย นางสุปาณี ผ่องพูลใส
s001_resize_small.jpgs002_resize_small.jpgs003_resize_small.jpg

งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1
ผู้วิจัย นายวิฑูรย์ เจริญอาชาชัย
v001_resize_small.jpgv002_resize_small.jpg

งานวิจัย เรื่อง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ผู้วิจัย นางกฤตยา อรุณเวช
_resize6_small.jpg

งานวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
ผู้วิจัย นางเกสดา ตั้งฮั่น

_resize7_small.jpg_resize8_small.jpg

งานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โรคไม่ติดต่อ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
ผู้วิจัย นางเบ็ญจวรรณ ทั่วสูงเนิน
_resize9_small.jpg
งานวิจัย เรื่อง คำภาษาไทยที่ออกเสียงควบกล้ำ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
ผู้วิจัย นางศิริวรรณ คงรอด
photo4_small.jpgphoto3_small.jpg
งานวิจัย เรื่อง การเสริมสร้างวินัยในตนเองสำหรับเด็กปฐมวัยของนักเรียนระดับอนุบาล 1-2 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
ผู้วิจัย นางสาวิตรี ผลเจริญพงศ์
photo5_small.jpgphoto6_small.jpg
งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาการฟังจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
ผู้วิจัย นางศุภลักษณ์ มิ่งขวัญ
_resize10_small.jpg
งานวิจัย เรื่อง การรายงานผลการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ผู้วิจัย นางสาวชลลดา วงศ์ดาว
_resize11_small.jpg
งานวิจัย เรื่อง ผลของกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้สื่อการเรียนรู้ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
ผู้วิจัย นางสาวสุทธาทิพย์ พิศฉลาด
_resize12_small.jpg
งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียน e-Learning เรื่องการเขียนโปรแกรม Visual Basic สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
_resize14_small.jpg
งานวิจัย เรื่อง การใช้ชุดฝึกทักษะสาระนาฏศิลป์ด้วยตนเอง เรื่องภาษาท่ารำประกอบ เพลงอธิฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย นายณัฐพัชร์ พชรชุติกาญจน์
_resize13_small.jpg