แนวปฏิบัติการตรวจขั้น 5 ลูกเสือสามัญ-สามัญรุ่นใหญ่

รายละเอียดการตรวจขั้นที่ 5 ด้วยการสัมภาษณ์ Download

(โปรดอ่านและทำความเข้าใจอย่างละเอียด)

แบบฟอร์ม ลส.2 Download

*ให้ผู้บังคับบัญชากรอกแบบ ลส.2 แล้วส่งกลับพร้อมสำเนาวุฒิลูกเสือมาที่

Email: aneny_ann@hotmail.com

แบบฟอร์มจากฝ่ายแผนงาน

 

- แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปี 2556

Download

- บันทึกข้อความขอจัดกิจกรรม

- บันทึกข้อความขออนุญาตจัดซื้อ-จัดจ้าง

- แบบประเมินโครงการ

Download

 

แบบฟอร์มสาระสนเทศ 2555

 

กลุ่มบริหารวิชาการ

Download

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

Download

กลุ่มบริหารทั่วไป

Download
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน Download
สรุปผลการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2555 Download

 

แบบฟอร์มต่างๆในการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 

-แบบรายงานผลการปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

Download

-แบบสอบถามข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล

Download
-แบบบันทึกสรุปข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
Download
-แบบสรุปผลการคัดกรองข้อมูลนักเรียน
Download
-แบบบันทึกเยียมบ้านนักเรียน
Download
-แบบรายงานการเยี่ยมบ้าน
Download
-แบบบันทึกการช่วยเหลือและให้คำปรึกษา
Download
-แบบบันทึกการให้คำปรึกษารายบุคคล
Download
-แบบบันทึกการสื่อสารกับผู้ปกครองเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน
Download
-แบบสรุปผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเบื้องต้น
Download
-แบบบันทึกสรุปรายงานผลการช่วยเหลือนักเรียน
Download
-แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) สำหรับครู
Download
-แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) สำหรับผู้ปกครองเด็ก
Download
-แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) นักเรียนประเมินตนเอง
Download
 

 

 

ฝ่ายบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน

. ตัวอย่างแบบสรุปการประเมินผลราชการครู

พปส.กน.1 ใบอนุญาตเข้าห้องเรียน
พปส.กน.2 แบบบันทึกมาสาย
พปส.กน.3 ใบขออนญาตออกนอกโรงเรียน
พปส.กน.4 แบบบันทึกขอออกนอกโรงเรียน
พปส.กน.5 ใบแจ้งพฤติกรรม
พปส.กน.6 แจ้งความประพฤตินักเรียน(สำหรับครูประจำชั้น)
พปส.กน.7 ใบสัญญาควบคุมดูแลพฤติกรรมนักเรียน
พปส.กน.8 หนังสือทัณฑ์บน
พปส.กน.9 แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
พปส.กน.10 ใบแจ้งผู้ปกครอง
พปส.กน.12 ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
พปส.กน.13 ใบลา
พปส.กน.14 บันทึกติดตามนักเรียนแขวนลอยครั้งที่ 1
พปส.กน.15 รายงานนักเรียนแขวนลอยครั้งที่ 2
พปส.กน.16 ใบยกเลิกแขวนลอย
พปส.กน.17 รายงานการมาเรียนและความประพฤติ
พปส.กน.18 แจ้งความประพฤตินักเรียน
พปส.กน.19 แบบบันทึกการให้ปากคำ
พปส.กน.20 แบบบันทึกการตัดคะแนนความประพฤติ
พปส.กน.21 ฟอร์มกรอกรายงานการมาเรียน
พปส.กน.22 ใบตักเตือน
พปส.กน.23 ใบแจ้งหนีเรียน
พปส.กน.24 แบบคำร้องขอพักการเรียน
พปส.กน.25 แบบบันทึกพฤติกรรมความชอบ
พปส.กน.26 แบบคำร้องขอใบรับรองความประพฤติ
พปส.กน.27 ใบตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียน
พปส.กน.28 แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน (รายบคคล)

 

 • GAMES การศึกษา
 • เกมส์เต่า Franklin's Activity Center

  ชุดรวมเกมส์ฝึกทักษะสำหรับเด็กอนุบาลและประถมศึกษา .

  download

  รวมเกมส์สำหรับเด็ก KID

  ดาว์นโหลดเกมส์จากไทยแวร์

  download
     
 

วารสารโรงเรียน .. จากงานประชาสัมพันธ์ฉบับวันที่ .......